Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Satsing mot ungdoms- og gjengkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til styrket innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet i 2019. I tillegg foreslås det videreføring av den særskilte politiinnsatsen i Oslo sør på 30 millioner kroner og i Oslo indre øst på 7 millioner kroner.

Den nye satsingen på 50 millioner kroner skal gå til å styrke både barnevern (10 millioner kroner), konfliktrådet (16 millioner kroner) og politiet (24 millioner kroner) for å forebygge ungdomskriminalitet og rekruttering til kriminelle miljøer, samt bekjempe kriminelle gjengmiljøer.

– Vi må prioritere tidlig innsats og forebygge at ungdom begår kriminalitet og rekrutteres til kriminelle gjenger, og samtidig bekjempe de etablerte gjengene, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Satsingen skal styrke miljøene som arbeider mot de etablerte gjengene. Innsatsen retter seg også mot forebyggende innsats fra politiet, tettere oppfølgning av unge i risikosonen, herunder ungdom som ilegges ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

– For å snu en negativ utvikling er det særlig viktig at unge lovbrytere som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet får en rask reaksjon. For å oppnå dette er det nødvendig med et tettere samarbeid mellom politiet, påtale, konfliktråd og de øvrige aktørene i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, sier Tor Mikkel Wara.