Historisk arkiv

Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag publiseres en ny nasjonal risikovurdering (NRA 2020) vedrørende hvitvasking og terrorfinansiering.

Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge. NRA 2020 utgis av Politidirektoratet og PST. Den er utarbeidet med innspill fra en rekke aktører i politi og påtalemyndighet, kontrolletater, tilsyn og privat sektor.

COVID-19 og støttetiltakene under pandemien har ført til nye modus og en økt trussel for enkelte typer kriminalitet. NRA 2020 viser at det i Norge er størst risiko for hvitvasking ved bruk av kryptovaluta, nye betalingstjenester samt i næringsvirksomhet. For rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven er risikoen høy eller betydelig for over halvparten av sektorene, og det er vurdert at banker og agenter for utenlandske betalingsforetak har størst risiko for å bli misbrukt til hvitvasking av utbytte. Det er en økende trend at kriminalitet er digitalt tilrettelagt.

Terrorfinansiering skjer gjennom fordekte transaksjoner hvor gjerne både avsender og mottaker er anonymisert og sporbarheten i transaksjonene minimal. I likhet med hvitvasking utgjør bruken av virtuell valuta, uregistrerte betalingsforetak og foretak som ikke etterlever hvitvaskingslovens krav en risiko for terrorfinansiering. Et stadig endret trusselbilde gjør at modus for denne type kriminalitet endrer seg.

– En risiko- og kunnskapsbasert tilnærming er helt sentralt for å forhindre og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

 Denne nye risikovurderingen er derfor et viktig og nyttig verktøy for både offentlige og private aktører. Den gir et godt grunnlag for å sette inn ressursene der risikoen for hvitvasking eller terrorfinansiering er størst, og gir verdifull kunnskap i arbeidet med å forebygge og bekjempe disse formene for kriminalitet.

Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering