Historisk arkiv

Vil gi politiet nytt virkemiddel i kampen mot terror

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet sender i dag på høring et forslag som vil gi politiet tilgang på fingeravtrykkopplysninger i databasen Eurodac i kampen mot terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger.

Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere. Hovedformålet med Eurodac er å bidra til å avklare hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad i Europa.

– Det er viktig at politiet får benyttet relevant og tilgjengelig informasjon i kampen mot terror og alvorlig kriminalitet. Jeg er derfor glad for at vi nå nærmer oss en adgang for politiet til å sammenligne fingeravtrykk med opplysninger som er lagret i Eurodac, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).  

EUs personverndirektiv for politi og påtalemyndighet ((EU) 2016/680) gjelder også i denne sammenheng. Hensynet til personvern blir grundig drøftet i høringsnotatet.

Gjennom Eurodac II-forordningen vedtok EU i 2013 at det også skulle være mulig for rettshåndhevende myndigheter (politimyndigheter) og Europol å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger som er lagret i Eurodac. Dette med sikte på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger. I 2019 undertegnet Norge protokollen som gjør at vi kan ta del i dette samarbeidet. Forslaget som nå sendes på høring, gjennomfører denne delen av Eurodac II-forordningen i norsk rett.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Frist for å sende inn høringssvar er 14. juni 2021.