Historisk arkiv

Åpner for dobbelt statsborgerskap fra 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Dermed kan nordmenn få beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

– De lovendringene som Stortinget nå har vedtatt, innebærer at reglene om statsborgerskap tilpasses vår tid. Det er vanlig og naturlig å ha tilknytning til flere land, og regelverket bør ikke være til hinder for det. Prinsippet om ett statsborgerskap er allerede forlatt av alle våre nordiske naboland, og av de fleste land i Europa, sier Sanner.

Det er i dag flere unntak fra prinsippet om ett statsborgerskap. Dette har ført til at mange utenlandske statsborgere som søker om norsk statsborgerskap har fått dobbelt statsborgerskap, mens norske borgere som får statsborgerskap i et annet land ikke har fått samme mulighet. Med denne lovendringen vil det bli større grad av likebehandling og rettferdighet.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan få tilbake det norske statsborgerskapet sitt på en forenklet måte.

Norge må helt eller delvis si opp Europarådskonvensjonen av 6. mai 1963, som sier at norske borgere skal tape statsborgerskapet hvis man får et nytt. Lovendringene kan tidligst tre i kraft ett år etter at Europarådet har mottatt meddelelse om Norges oppsigelse.

Kunnskapsdepartementet vil sørge for en rask oppfølging av dette.