Historisk arkiv

Ny veileder for skolegudstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Alle skoler oppfordres til å tilby elevene skolegudstjeneste. – Det er flott at mange skoler tilbyr elevene besøk til kirken i forbindelse med jul. Kristen tradisjon og kulturarv har en naturlig plass i skolen, og gudstjenester kan være en fin måte å oppleve dette på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Veilederen er revidert etter ønske fra Stortinget. Det har vært uro og uklarhet knyttet til gjennomføringen av skolegudstjenester enkelte steder. Den nye veilederen gir tydeligere forventninger og rammer for organiseringen av gudstjenester i skoletiden.


Oppfordrer til kirkebesøk og tydeligere ansvarsfordeling
I veilederen oppfordres alle skoler – etter vedtak fra Stortinget - å tilby elevene skolegudstjeneste. Samtidig understrekes det at det er opp til skoleeier å bestemme om de vil tilby det eller ikke.

Hvis elevene tilbys skolegudstjeneste, må skolene også tilby et likeverdig alternativt opplegg for elever som ikke går i kirken.

– Det skal gis god informasjon til elever og foreldre, og gudstjenesten bør ikke være skoleavslutning. Skoleavslutninger skal være inkluderende og tilrettelagt for alle, påpeker Sanner.

Påmelding er opp til skolen
Det har vært noe usikkerhet blant skoler og foreldre knyttet til behovet for påmelding til skolegudstjenester. Tidligere ble aktiv påmelding anbefalt. Den nye veilederen tar ikke lenger stilling til om det bør være aktiv påmelding eller avmelding til skolegudstjeneste eller alternativt tilbud. Det presiseres at det er opp til skolene hvordan de vil holde oversikt over hvilket tilbud elevene skal delta i.

– Jeg mener nasjonale politikere bør unngå detaljstyring av skolenes hverdag, også når det kommer til kultur- og tradisjonsformidling rundt jul og ellers. Det er store forskjeller blant annet i tradisjon og hva som er praktisk mulig rundt i landet. Veilederen gir derfor bare noen rammer rundt skolegudstjenester, sier Sanner.

Fortsatt rett til fritak
Elever har rett til fritak fra skolegudstjenesten blant annet dersom det oppleves som utøvelse av andre religioner eller livssyn enn deres eget. Elevene som fritas har rett til et alternativt opplegg i skolens regi. Det skal være et godt og meningsfylt alternativ, som også formidler kultur og tradisjoner.

Les hele veiledningen på www.udir.no

Viktigste endringene siden tidligere veileder:

  • Det vises til Stortingets oppfordring om at elevene skal tilbys skolegudstjeneste.
  • Det er skoleeier (kommune, fylkeskommune, privat eier) som bestemmer om elevene skal tilbys skolegudstjeneste eller ikke.
  • Det vises konkret til tekst fra Overordnet del, som setter formål og ramme for tilbudet.
  • Det påpekes at skoleavslutninger skal være inkluderende og tilrettelagt for alle. Gudstjenesten bør derfor ikke være skoleavslutning.
  • Det gis konkrete eksempler (temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter) på hva alternativet til gudstjeneste kan være.
  • Det anbefales ikke lenger aktiv påmelding, men presiseres at det er opp til skolen å organisere deltakelse på gudstjeneste og alternativt opplegg.
  • Det understrekes at skolen ikke skal drive forkynning, og at verken gudstjenesten eller det alternative tilbudet skal være KRLE-opplæring.