Historisk arkiv

Vil videreutvikle samarbeid mellom forskning og næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon leverer forskning av god kvalitet, men må lykkes enda bedre med innovasjon og internasjonalisering, viser ny evaluering.

– Ambisjonen vår er at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da må vi bli enda flinkere til å koble forskning og næringsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en satsing på langsiktig forskning som kobler bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Sammen skal aktørene utvikle forskningskompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktige for innovasjon og verdiskaping.

Bedriftene ikke tilstrekkelig involvert

Evalueringen viser at forskningen som kommer ut av sentrene generelt holder høy kvalitet og at de styrker forskerutdanningen på viktige næringsområder. Evalueringen konkluderer samtidig med at bedriftene ikke er tilstrekkelig involvert i forskningsaktiviteten på sentrene, og at sentrene bør bidra mer til å løse store samfunnsutfordringer.

 – SFI er et viktig virkemiddel, og vi får nå bekreftet at ordningen bidrar med forskning av god kvalitet. Evalueringen peker imidlertid også på en rekke områder hvor ordningen presterer mindre godt, og gir oss retning på hvordan den kan bli bedre. Vi vil at SFI skal bli enda mer treffsikker for å bygge opp langsiktig, næringsrelevant forskningskompetanse og bidra til innovasjon og verdiskaping, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

– Omstilling og endring som skjer nasjonalt og internasjonalt, blant annet knyttet til digitalisering, stiller krav til nye samarbeidsformer mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv, og mellom privat og offentlig sektor. Vi har derfor bedt om anbefalinger til hvordan SFI-ordningen kan utvikles videre, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Over 500 aktører

Fra oppstart av de første sentrene i 2007 og fram til i dag har sentrene til sammen fått 2,3 milliarder kroner. Pengene som kommer fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, fordelt på 38 sentre, og ytterligere én milliard er satt av til de 24 nåværende sentrene i årene fram til 2023. Sammen med det sentrenes partnere selv legger i potten blir budsjettene på mellom sju og åtte milliarder kroner i perioden. Totalt har ordningen involvert over 500 aktører. 70 prosent av disse er bedrifter.

 –Forskningsrådet vil nå gå gjennom anbefalingene fra evalueringen og se på hvordan neste utlysning kan bli enda mer relevant for et næringsliv i omstilling, sier Røttingen.

Kart over SFI-sentere
Kartet viser antall samarbeidspartnere SFI-senterne har i hvert fylke Foto: Forskningsrådet