Historisk arkiv

161 millioner kroner til bedre undervisningslokaler for studentene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ni universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokaler slik at de legger bedre til rette for nye undervisningsformer, mer læring og et godt psykososialt miljø for studentene. Her er oversikten over hvem som får støtte.

– Universiteter og høgskoler må gi rom for mer studentaktive undervisningsformer, og bruke tradisjonelle forelesninger i litt mindre grad. Undervisningslokaler, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, er viktige faktorer for bedre kvalitet i høyere utdanning. Derfor øker vi bevilgningene fra 75 millioner i fjor til 161 millioner kroner til oppgraderinger i 2019, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Støtte til barnehagelaboratorium og operasjonssenter

Pengene er fordelt i to potter, 136 millioner til universiteter og høyskoler som forvalter sine egne bygg og 25 millioner til institusjonene som leier lokaler av Statsbygg. Det er første gang universiteter og høyskoler som leier lokaler på denne måten får penger gjennom denne ordningen. 

– Vi har fått mange søknader om gode og innovative prosjekter som skal komme studentene til gode. For eksempel får Universitetet i Stavanger penger til å bygge om et eldre skolebygg til skaperverksted og barnehagelaboratorium for lærerutdanningene. NTNU Gjøvik vil utvikle et operasjonssenter som skal brukes til å teste virksomheter og personer for realistiske hendelser knyttet til cyberangrep, sier Nybø.

Dobler pengebruken

Frem til nå har kun universitetene og høgskolene som forvalter sine egne bygg hatt mulighet til å søke om penger til oppgradering av undervisningslokaler. Nå endres dette, samtidig som tilskuddet økes med 86 millioner kroner i 2019.

 – I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning lovet vi å utvide ordningen til også å gjelde institusjonene som leier lokaler av Statsbygg, noe som gjelder de fleste høgskolene og de nye universitetene. Sammen med en økning i bevilgningene skal dette bidra til bedre forskning og undervisning, sier Nybø.

Siden institusjonene bidrar med egne penger i tillegg til de 161 millioner kronene som nå deles ut, vil dette totalt gi oppgradering til sammen 415 millioner kroner. Siden ordningen ble innført i 2015 vil den, sammen med institusjonenes egeninnsats og med årets tildeling, samlet ha bidratt til oppgradering i sektoren for over 1,8 milliarder kroner.

God miljøøkonomi

Nybø fremhever også miljøaspektet ved denne typen oppgraderinger.

– Det er god miljøøkonomi å legge opp til ny og bedre bruk av lokaler vi allerede har, fremfor å bygge nytt. Ved å gjøre dette får institusjonene brukt lokalene mer og bedre. Jeg håper vi kan legge enda mer vekt på miljø- og klimatiltak i neste års utlysninger, sier Iselin Nybø.

 

Disse får støtte i 2019

Tildeling til prosjekter i lokaler i statens husleieordning (gjennom Statsbygg)

Institusjon

Prosjekt

 

 

Tildeltet midler
(mill. Kroner)

HiMolde

Vrimleareal Bygg A og B

 

 

2,5

UiS

Tilpasning av lokaler for forskningsbasert undervisning,4 delprosjekter

 

 

6

HiVolda

Veksel-Strøm. Ombygging av auditorium

 

 

3

 

Læringsareal for digital sikkerhet (NCR) - Campus Gjøvik

 

 

8

UiA

Senter for læring og undervisning, Campus Kristiansand

 

 

5,5

SUM MNOK

 

 

25

 

Tildeling til prosjekter ved selvforvaltetende institusjoner:

Institusjon

Prosjekt

 

 

Tildelte midler (mill. kroner)

NMBU

KA-bygningen, Campus Ås

 

 

30

UiO

Svein Rosselands hus

 

 

30

UiB

Ulrike Pihl hus

 

 

30

UiT

Naturfagsbygget

 

 

30

NTNU

Campus Gløshaugen

 

 

16

SUM MNOK

 

 

 

136

Fakta om ordningen

  • Ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene ble innført i statsbudsjettet for 2015.
  • De selvforvaltende institusjonene er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT – Norges arktiske universitet, NTNU, NMBU og Norges Idrettshøgskole. Øvrige universiteter og høgskoler leier sine lokaler gjennom statens husleieordning eller av private aktører.
  • Stortinget har bevilget til sammen 360 mill. kroner til ordningen i budsjettene for 2015 til og med 2018.
  • Tildelinger forutsetter minimum 50 pst. finansiering fra mottakerinstitusjonen.
  • En utvidet ordning, der også institusjoner som leier lokaler av Statsbygg inngår, ble lansert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og i Prop. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet.