Historisk arkiv

7 millioner til satsing på flere kvalifiserte lærere i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen gir over 7 millioner kroner til utvikling av nye ordninger som kan få flere ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanningen, og som kan kvalifisere flere lærere til å undervise på 1.-4.trinn. – Vi skal ha en skole der elevene møter dyktige lærere med solid kompetanse, og der elever som sliter får hjelp tidlig. Derfor prøver vi ut nye ordninger som vil gi flere kvalifiserte lærere i skolen fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge kan komme til å mangle mange grunnskolelærere innen 2040. Utdanningsdirektoratet har derfor fått i oppdrag å anbefale mulige ordninger som kan skaffe skolen flere kvalifiserte lærere, særlig lærere som kan undervise på 1.-4. trinn. Målet er å gi interesserte lærere mulighet til å delta i ordningene fra høsten 2019.

Trenger flere kvalifiserte i nord

Mangelen på kvalifiserte lærere er særlig en stor utfordring i de nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark, der andelen ukvalifiserte lærere utgjør 8,6 prosent av lærerne i skolen.

Med regjeringens satsing vil Nord Universitet og Universitetet i Tromsø få tilsammen 2,3 millioner til å videreutvikle ordninger som hjelper ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanningen. Disse ordningene gjelder lærere som har begynt på en lærerutdanning, men som ikke har fullført og dermed ikke oppfyller kravene for tilsetting.

I tillegg skal Statistisk sentralbyrå få 0,7 millioner til å kartlegge kompetansen til ansatte i undervisningsstillinger som ikke har godkjent lærerutdanning.

– Læreryrket har høy prioritet for regjeringen. Vi må sørge for at mange fullfører studiet, og vi må våge å tenke nytt om hvordan vi kan få de som faller fra underveis tilbake til skolebenken. Det vil gi flere dyktige lærere i skolen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Styrke rekrutteringen på 1.-4.trinn

Tidlig innsats i barneskolen er ett av regjeringens viktigste satsingsområder, og det er behov for flere lærere som kan undervise 1. - 4. trinn. I dag er det bedre rekruttering til grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn enn for 1.-7. trinn, samtidig som det er et overskudd av lærere med andre lærerutdanninger enn grunnskolelærerutdanninger som har kompetanse til å undervise på 5. - 13. trinn.

Regjeringen vil gjøre det mulig for flere lærere med godkjent lærerutdanning for høyere trinn til å kvalifisere seg for å undervise i 1.-4. trinn. Derfor får Universitet i Sør-Øst Norge (USN) 2,5 millioner kroner til å prøve ut en ny ordning som vil gi lærere mulighet til å få en "dobbel kompetanse", og dermed mulighet til undervise på alle trinn i grunnskolen.

Også Universitets- og høgskolerådet får 2 millioner kroner, og skal jobbe sammen med USN for å vurdere hvilken tilleggskompetanse lærere som er utdannet for 5. – 13. trinn vil trenge for å undervise elever på 1. – 4. trinn.

– Med flere dyktige lærere på 1.-4.trinn styrker vi arbeidet med tidlig innsats. Vi regner også med at mange lærere vil se det attraktive i å få undervisningskompetanse for en større del av skoleløpet. Det styrker deres muligheter for fast jobb og bedre lønn, sier Sanner.

 

Regjeringens tiltak for å rekruttere flere lærere og beholde lærere

  • Lærerutdanningen er blitt masterutdanning med økte opptakskrav. Gir økt kvalitet og lønn.
  • Ordning for sletting av studiegjeld for de som tar lærerutdanning på normert tid og jobber som lærer etterpå. Ordningen tilgodeser spesielt de som jobber som lærer i Nord-Norge
  • Økt lærertetthet. Det er blitt 3 129 flere lærerårsverk siden skoleåret 2014-15. Det er bevilget 1,75 milliarder kroner til lærernorm i 2019.
  • Videreutdanning. 27 800 lærere har fått tilbud siden 2014. Gir faglig fordypning, og større incentiv til å bli værende i skolen.
  • Lærerspesialistordningen. Vil gi 1200 dyktige lærere en karrierevei i skolen i 2019.
  • Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og kommuner om lærerutdanningsskoler. Fikk 44,5 millioner kroner i 2018. Har betydning for lokalt samarbeid om rekruttering til læreryrket.
  • Rekruttering til samisk og kvensk lærerutdanning. Fikk 2,5 millioner i 2018 via Utdanningsdirektoratet.
  • Rekrutteringstiltak rettet mot trinn 1–7, og rekruttering av menn og lærere med innvandrerbakgrunn. Fikk 10 millioner kroner i RNB 2018.
  • Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling etablert av Kunnskapsdepartementet juni 2018. Samarbeidsforum med universitets- og høyskolesektoren og interesseorganisasjonene. Rekruttering er et viktig tema.