Historisk arkiv

Statsråd Nybø vil sende mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Bare én av fire lærere i grunnskolen er menn. – Nå skal vi bruke 10 millioner kroner på tiltak for å rekruttere flere til lærerutdanningene, med særlig fokus på å få flere menn til yrket, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Trym Solan Renolen og Espen Lockhart Pedersen går på lærerutdanningen 1-7 på NTNU i Trondheim. De mener flere menn bør velge læreryrket.
Trym Solan Renolen og Espen Lockhart Pedersen går på lærerutdanningen 1-7 på NTNU i Trondheim. De mener flere menn bør velge læreryrket.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved OsloMet sett nærmere på hva som skal til for å rekruttere flere menn til lærerutdanningene for trinn 1- 7.

– Vi trenger flere mannlige lærere. Det er et mål at lærerstaben skal gjenspeile et tverrsnitt av befolkningen. Også de yngste elevene bør få møte både kvinner og menn i rollen som lærer, sier Nybø.

Les hele rapporten: Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Går sammen om felles rekrutteringstiltak
Den nye rapporten viser at tidligere erfaring med å jobbe med barn er en viktig faktor for at menn velger læreryrket. I dag er det flere jenter enn gutter som får denne erfaringen som unge. Rapporten peker også på at barn tidlig utvikler kjønnsstereotypiske oppfatninger av hva menn og kvinner passer til å jobbe med.

Kunnskapsdepartementet vil gå sammen med utdanningsorganisasjoner og lærerutdanninger for å utvikle et felles rekrutteringstiltak med bruk av rollemodeller.

– Nå skal vi involvere flere i et samarbeid for å utvikle et nasjonalt tiltak der mannlige lærerstudenter og unge mannlige lærere besøker ungdom i hele landet, sier Nybø.

Ifølge forskningsrapporten vil slike møter kunne bidra til å endre kjønnsstereotypiske oppfatninger og påvirke utdannings- og yrkesvalg.

Av de 10 millionene skal 5 millioner kroner gå til tiltak foreslått i den nye rapport. I tillegg skal totalt 5 millioner kroner gå til universiteter og høyskoler for å jobbe med rekruttering av flere kvalifiserte søkere.

Dette viser rapporten
De viktigste anbefalingene i rapporten Rekruttering av menn i grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 er to tiltakspakker. Den ene skal gi unge gutter erfaring fra arbeid med barn. Det kan være å følge en lærer for en dag, eller at ungdomsskoleelever får prøve å jobbe i barnehage. Den andre tiltakspakken innebærer at unge får møte rollemodeller som har gjort kjønnsutypiske yrkesvalg.

I tillegg peker rapporten på en rekke andre faktorer for at menn skal velge læreryrket:

 • Indre, altruistisk motivasjon, og det relasjonelle aspektet, det vil si ønsket å møte barn og unge og bety noe mer i deres liv og utvikling ut over det å lære dem fag
 • Egen positiv erfaring med skole og lærere
 • Erfaring med å jobbe med barn
 • Sosial støtte fra foreldre og venner.

Andre tiltak som anbefales nasjonalt og lokalt, er:

 • Informasjonskampanjer og skolebesøk
 • Målrettet rekruttering støttet opp av økonomiske insentiver, som stipendordninger eller lønn under utdanning.
 • Å samle mannlige studenter i samme gruppe i utdanningen
 • At lærerutdanningene må tydeliggjøre kompetanse om den relasjonelle dimensjonen ved å være lærer
 • Å styrke profesjonell autonomi og å bedre lønnsbetingelsene.

Fakta om menn og lærerutdanningen:

 • I dag er bare én av fire lærere i grunnskolen menn.
 • Rekruttering til lærerutdanning er i dag på et høyere nivå enn tidligere, men det er få mannlige søkere til grunnskolelærerutdanning (GLU) for trinn 1–7. Andelen menn som fikk tilbud om plass på GLU 1-7 gikk i år ned. Andelen var 19,8% i 2019 mot 22, 8% i 2018.
 • Andelen menn som får tilbud om plass på GLU 5–10 og lektorutdanning 8–13 ligger mellom 38 og 41 prosent, noe som gjenspeiler kjønnsfordelingen i høyere utdanning.