Historisk arkiv

Slik skal studentene følges opp videre under pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Bedre informasjon om eksamen og studieopplegg, flere muligheter til å møtes faglig og sosialt og god tilgang på psykisk helsehjelp. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har klare forventninger til hvordan studentene skal følges opp det neste året. Nå fordeler han ti millioner kroner til dette arbeidet.

- Våren og høsten har vært svært krevende for studentene og vi må leve med smitteverntiltak en god stund til. Det betyr at vi må legge mer langsiktige planer for hvordan vi skal følge opp studentene for å sikre at de har det bra og at de ikke faller fra utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Derfor ba Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe om å vurdere og anbefale tiltak rundt eksamen, studieprogresjon og psykisk helse. Gruppen leverte sin rapport til statsråden 23. november. Nå ber han studiestedene og samskipnadene om å følge opp.

- Jeg forventer at de gir god informasjon, samarbeider om tiltak, gir studentene fysisk tilgang så langt det lar seg gjøre og at de gir alle mulighet til å delta på aktiviteter som seminargrupper og webinarer. Alle studenter skal få et tilbud som gjør studietiden både god og lærerik, også under en langvarig pandemi, sier Asheim.

I et brev til universitetene og høyskolene skriver han at de skal:

  • systematisere informasjonsflyten. Det betyr at studentene skal få god og tidlig informasjon om eksamen, studieopplegg, sosiale tilbud og hjelpeapparat.
  • samarbeide med samskipnadene og studentene for en helhetlig oppfølging av studentene.
  • gi studentene noe fysisk tilgang til lærestedene så lenge smittesituasjonen ikke er så alvorlig at all fysisk tilgang må stenges ned.

I tillegg forventer Asheim at utdanningsinstitusjonene også har beredskap for digital undervisning og eksamen til våren. Det vil også sendes et eget brev til alle landets fagskoler med forventninger om at de bør gjøre det samme.

 Asheim forventer at studentsamskipnadene:

  • samordner seg gjennom Samskipnadsrådet for å dele erfaringer og samarbeide om hvordan studentene best kan følges opp.
  • etablerer arenaer for samarbeid mellom institusjonene, studentsamskipnadene og studentene hvor de sammen planlegger hvordan de best kan følge opp studentene.
  • tilbyr alternative treningstilbud til studentene i samarbeid med andre aktører som studentidretten og lokale turlag.
  • god tilgang til psykisk helsehjelp, i samarbeid med kommunen.

10 millioner til sosiale lavterskeltilbud og bedre psykisk helse

For å støtte arbeidet med å følge opp studentene, har regjeringen satt av 10 millioner kroner til nye tiltak.

- Disse pengene kom i regjeringens siste krisepakke og jeg ønsker å fordele dem til studentsamskipnadene med en klar forventning om at de brukes på sosiale lavterskeltilbud for studentene. Her må samskipnadene, institusjonene og studentene i samarbeid bli enige om hvordan pengene best kan brukes lokalt, sier Asheim.

For eksempel kan samskipnadene lønne studenter på timesbasis for å koordinere oppfølging av studentene, det kan være helt konkrete aktiviteter, eller en kombinasjon. Her ønsker vi å gi noe handlingsrom til å finne de beste lokale løsningene siden situasjonen varierer noe.  

Regjeringen har også foreslått å gi samskipnadene 20 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2021. Pengene skal gå til å styrke velferdstilbudet til studentene, som for eksempel det psykiske helsetilbudet. I tillegg er det penger til arbeidet med psykisk helse gjennom Helsedirektoratet som samskipnadene og flere kan søke om.

Universitetene, høyskolene og samskipnadene skal rapportere til departementet

For å få vite mer om hvordan universitetene og høyskolene løser dette, ber Asheim om at de innen 21. januar kort rapporterer om hva de har gjort, hvordan, hvilken effekt de venter at tiltakene skal ha og hvilke andre tiltak de eventuelt setter i gang.