Historisk arkiv

Styrker korona-informasjon til innvandrergrupper med 10 millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og foreslår en ekstraordinær økning på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Tilskuddet vil bli lyst ut på www.imdi.no umiddelbart og det vil være en søknadsfrist på 10 arbeidsdager.

-Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte. For å lykkes med håndteringen av situasjonen er vi avhengig av hjelp fra de frivillige organisasjonene som ofte har en bredere kontaktflate på bakken enn myndighetene. Vi må gjøre det vi kan for å nå ut til innvandrerbefolkningen, og det arbeides nå langs mange ulike spor. Dette er ett av flere tiltak, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i tilknytning til Covid-19-viruset og bekjempelsen av dette medfører et stort informasjonsbehov. Dette behovet er knyttet til helseinformasjon så vel som sosiale og økonomiske konsekvenser for den enkelte.

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Informasjonstiltakene kan omhandle helsemessige konsekvenser og smittespredning, men også andre informasjonsbehov som veiledning og informasjon om stengte barnehager og skoler, plikter og rettigheter ved permitteringer og ledighet samt bruk av offentlige møteplasser er andre eksempler.

-Når vi ser at myndighetenes informasjon ikke når ut til alle, mener jeg denne bevilgningen er et viktig grep for å nå flere. Dette gjelder blant annet personer som ikke behersker norsk, som ikke kjenner det norske samfunnet eller som nettopp har kommet til Norge. Det er også en utfordring at en del innvandrere benytter andre informasjonskanaler enn resten av befolkningen, sier Melby.

Statsråden oppfordrer alle organisasjoner som føler at de kan bidra og som er registrert i Frivillighetsregistreret, til å søke på dette tilskuddet.

-Ingen organisasjoner skal føle seg for små til å søke på dette tilskuddet. Her kan man få alt fra mellom 20 000 til 500 000 i tilskudd, avslutter Melby.