Historisk arkiv

Ny rapport om informasjonstiltak, innvandrere og pandemien:

Frivillige organisasjoner bidrar sterkt til korona-informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En ny rapport tyder på positiv sammenheng mellom høy inntekt blant småbarnsfamilier og tillit til offentlig informasjon om Covid -19. Familier som sliter økonomisk føler seg mer isolerte og ensomme, og synes informasjonen er vanskeligere å forstå. Rapporten viser også at frivillige organisasjoner er viktige for å nå ut med informasjon til utsatte grupper.

– Dette er interessante funn som vi må se nærmere på når vi skal nå ut med viktig informasjon om smittevern og vaksiner til innvandrergrupper. Denne rapporten viser også at det er stort engasjement og kreativitet blant lokale innvandrerorganisasjoner og folk med innvandrerbakgrunn for å bidra til å redusere smitte og gi god informasjon om pandemien,sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført prosjektet “Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19”. Den siste av i alt tre delrapporter ser nærmere på erfaringene til mottakere av informasjon om smittevern. Datagrunnlaget er en nettbasert spørreundersøkelse blant småbarnsforeldre i bydel Søndre Nordstrand og intervjuer med 15 personer med innvandrerbakgrunn som jobber i utsatte yrker med tanke på smittespredning.

– Rapporten fra NIBR bidrar med kunnskap om hvorvidt tiltakene nådde fram til og ble forstått av innvandrere. Datagrunnlaget er imidlertid begrenset pga. mulige skjevheter i hvem som besvarte spørreundersøkelsen for ett år siden, og med tanke på at det var et lite antall arbeidstakere som ble intervjuet i vinter. . Derfor kan vi ikke trekke for bastante slutninger på grunnlag av funnene i rapporten, og det er behov for mer forskning, sier Melby.

Høy tillit blant flere innvandrergrupper

Rapporten viser en positiv sammenheng mellom høy inntekt blant småbarnsfamiliene og tillit til offentlig informasjon. Innvandrere med språkbakgrunn fra afrikanske land har også høy tillit.

– Dette samsvarer med tidligere analyser av tillit, der spesielt innvandrere fra Somalia gir uttrykk for høy tillit til offentlige myndigheter. Frivillige organisasjoner og ressurspersoner i innvandrermiljøene har bidratt til å nå utsatte grupper, understreker Melby.

Familier som preges av økonomiske bekymringer, føler seg i større grad isolerte og ensomme og synes i mindre grad at informasjonen er lett å forstå.

I rapporten er også enkeltpersoner i utsatte yrker intervjuet om hva slags informasjon de har fått om smittevern på jobb. De fleste informantene får jevnlig informasjon om smittevern fra egne arbeidsgivere, men enkelte personer i renhold og hjemmetjenesten opplevde at informasjonen var mangelfull og at smittevernhensyn ikke var godt nok ivaretatt i første fase av pandemien.

Digitale skiller kan gi utfordringer

Den økende digitaliseringen av informasjonen under pandemien kan ha ført til at de som fra før i liten grad brukte digitale verktøy og sosiale medier, som har begrensede norskkunnskaper og som har lite kontakt med kommunale tjenester, har fått enda dårligere tilgang til informasjon. De har blitt mer avhengige av informasjon formidlet på andre måter, f.eks. gjennom nettverk eller oppsøkende virksomhet fra bydeler og lokale organisasjoner.

– Statlige og kommunale myndigheter skal sørge for at alle innbyggere får oppdatert og tydelig informasjon som bidrar til å begrense smitteutbrudd. God beredskap handler også om å ha løpende kontakt med ressurspersoner, miljøer og organisasjoner lokalt, understreker Melby.

Rapporten peker på at de frivillige organisasjonene er viktige fordi de oppsøker personer og miljøer som ellers står utenfor informasjonsflyten.  

Les hele rapporten her

Lenke til delrapport 2 Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19. Delrapport 2 (imdi.no)