Historisk arkiv

Misvisende av Dagens næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Dagens Næringsliv stiller viktige spørsmål om hvordan Kunnskapsdepartementet følger opp tilskudd til private høyskoler. Men det er galt når avisen fremstiller det som om jeg har grepet inn i oppfølgingen av Anthon B. Nilsen fordi jeg kjenner en av eierne.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 2. november

I en 12 sider lang dokumentar lørdag 31. oktober stiller Dagens Næringsliv en rekke spørsmål om de private høyskolene i Anthon B. Nilsen-konsernet. Det er bra. En kritisk presse skal og bør stille spørsmål om koblingen mellom offentlige midler og kommersielle aktører. Det er viktig at tilskuddene som staten gir faktisk kommer studentene til gode. Men dessverre inneholder saken også flere ting som er tendensiøst eller upresist fremstilt.

Kunnskapsdepartementet ser nærmere på de forholdene DN tar opp som del av vår oppfølging av de private høyskolene. For det første dreier det seg om film- og tv-tilbudet på Westerdals. Dette er et tilbud som etter skolens opplysninger fra 2011 ble startet som en del av tekstforfatterstudiet om lag ti år tidligere. Det ble fulgt opp, men her kunne departementet stilt flere spørsmål. For det andre dreier det seg om fusjonen mellom selskapene og verdioverføringene i den forbindelse. Også her kunne departementet stilt flere spørsmål tidligere, men det er feil når DN skriver at Anthon B. Nilsen " slapp departementets innblanding i hvordan pengene ble brukt". Vi har, som DN er kjent med, stilte eierne en rekke spørsmål om fusjonen, og vi er på langt nær ferdig med den oppfølgingen. Oppfølgingen ble aldri lagt bort eller avsluttet. Vi skal ha alle fakta på bordet.

Avisen tar også feil når den insinuerer at behandlingen av saken fra departementets side har blitt påvirket av at en av eierne i Anthon B. Nilsen, Nicolai Løvenskiold, har støttet Høyre, Minerva og Civita økonomisk. Det har ikke på noe tidspunkt vært noen politisk overstyring i departementets behandling av denne saken. Jeg har som statsråd ansvar for alt som skjer i departementet, men som jeg har fortalt DN er rutinen at oppfølging av private høyskoler ikke går innom politisk ledelse. Departementet har altså fulgt sine vanlige rutiner i sin kontrollvirksomhet. Når avisen velger å fremstille det annerledes, er det mot bedre vitende.

Da Dagens Næringsliv begynte å stille spørsmål rundt Anthon B. Nielsen, ba jeg med en gang om at min habilitet skulle vurderes fordi jeg kjenner Løvenskiold fra min tid som redaktør i Minerva. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurderte meg som habil.

Da vi kom inn i regjeringskontorene i oktober 2013 hadde den rødgrønne regjeringen nedsatt en ekspertgruppe for å utrede og presisere regelverket for private høyskoler og fagskoler. De skulle spesielt se på regelverket knyttet til statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene. Vår vurdering var da at dette var et viktig arbeid som måtte få fortsette. Regelverket på dette området er i for stor grad uklart og delvis utdatert. Gruppen overleverte sin rapport til meg i desember 2014, og de anbefaler blant annet at departementet ikke lenger bør ha tilsynsansvaret. Kunnskapsdepartementet arbeider nå med oppfølgingen.