Historisk arkiv

Regjeringen har ikke fattet vedtak om genmodifisert mais

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det er feil at regjeringen har fattet vedtak om genmodifisert mais, slik det påstås i enkelte presseoppslag i dag.

Maislinjene T25 og NK603 har i praksis vært godkjent for omsetning i Norge i flere år, også under den forrige regjeringen. Produktene er lite aktuelle for det norske markedet, og utgjør ingen nevneverdig risiko for miljø eller helse. Denne regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om det skal vedtas nasjonalt forbud. Departementet vil nå vurdere saken nærmere.

Genteknologilovens bestemmelser slår fast at så lenge norske myndigheter ikke innen rimelig tid vedtar forbud mot genmodifiserte organsime (GMO) som er godkjent etter EUs GMO-direktiv, så er produktene lovlige å importere også til Norge. Samtidig har Norge gjennom en tilpasning til EØS-avtalen anledning til å nedlegge forbud, basert på nasjonal lovgivning. I praksis har det derfor vært lovlig å omsette maislinjene T25 og NK603 i Norge i flere år allerede, også under den forrige regjering.

Genteknologiloven gir oss adgang til å legge vekt på andre kriterier enn det EU har anledning til, det vil si  etikk, bærekraft og samfunnsnytte. De aktuelle søknadene inneholder i liten grad slik informasjon. Departementet og Miljødirektoratet har derfor etterspurt ytterligere informasjon fra søkerne, men så langt ikke mottatt dette.

Klima- og miljødepartementet vurderer at de genmodifiserte maisfrøene verken er etterspurt eller aktuelle på det norske markedet i dag. Vi Miljødirektoratet har vurdert miljø- og helserisikoen som svært lav. Departementet anser det likevel som hensiktsmessig at det blir mest mulig klarhet om sakene, og vil nå vurdere dem nærmere.