Historisk arkiv

Regjeringen skal legge fram handlingsplan om miljøgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I Norge har vi et ambisiøst nasjonalt mål om å stanse utslipp og spredning av miljøgifter innen 2020. Det er fastsatt en prioritetsliste som i dag består av drøyt 30 stoffer og stoffgrupper, som omfattes av dette målet. Regjeringen arbeider med en handlingsplan om miljøgifter og målet mot 2020.

Handlingsplanen vil blant annet omtale:

-  Behovet for kunnskap      
-  Miljøgifter i produkter, i industriprosesser, og i avfallsstrømmer
-  Handelsleddet og forbrukernes valg
-  Tilsyn og kontroll

Regjeringen legger opp til at handlingsplanen skal være ferdig før påske.

Det er Klima- og miljødepartementet som leder arbeidet, men alle berørte departementer deltar innenfor sine ansvarsområder. Handlingsplanen skal være konkret og målrettet.

Stortinget behandlet i går (3/2/2015) forslag om at det skal lages en handlingsplan om miljøgifter som skal inkludere internasjonale og nasjonale tiltak, tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og bransjedialog. Dette er i tråd med det regjeringen har tatt sikte på å omtale.

- Jeg er glad for at Stortinget er enig med regjeringen om at det er viktig å se nærmere på arbeidet med å få ned utslipp og spredning av miljøgifter. Samtidig har innsatsen gjennom mange år bidratt til at utslippene av flere av stoffene på dagens prioritetsliste er kraftig redusert siden 1995, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.