Historisk arkiv

Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres. Beitebrukerne skal få kompensert relevante og rimelige utgifter.

I sommer påførte en svensk ulvetispe store skader på saueflokkene i beiteområdene i Hurdal i Akershus og på Hadeland og Gran i Oppland. Dette førte til at beitebrukerne i området fikk store utgifter, ikke bare på grunn av sauetapet, men også som følge av at de lenge måtte ha mange av sauene på hjemmebeite.

-   Det er rimelig at den enkelte beitebruker får dekket ekstra utgifter som følge av ulvens skader. Retningslinjene som nå er utarbeidet, skal sikre beitebrukerne kompensasjon for relevante, rimelige utgifter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det at sau måtte holdes på beite nær gården eller flyttes til andre innmarksbeiter, førte til økte utgifter i form av innkjøp av fôr, bygging av gjerder, veterinær, leie av beite, kjøring og tilsyn. Mange har også fått mindre grovfor, siden dyra måtte beite på fulldyrka mark.

-   Med desse retningslinene følger regjeringa opp dei signala som har vore gitt. Retningslinene gjer det også klart at dei brukarane som har lidd økonomisk tap som følge av at dei måtte halde dyra heime og difor ikkje fyller vilkåra for å få utmarksbeitetilskott, skal kompenserast for dette, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Det er fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus skal håndtere det økonomiske oppgjøret. De retningslinjene som nå er utarbeidet skal sørge for et smidig behandling av den enkelte beitebrukers søknad om kompensasjon til de to fylkesmennene.

Husdyreiere som har tapt dyr på grunn av ulven og som oppfyller vilkårene etter erstatningsforskriften søker fylkesmannen om erstatning på ordinær måte.

Bønder som ikke tapte dyr, men som likevel fikk store ekstra kostnader, kan søke om dekning av disse utgiftene etter ordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak. Fylkesmennene skal raskt utarbeide et søknadsskjema for kompensasjon. Skjemaer skal fylles ut, og det skal leveres inn i november etter en nærmere frist fastsatt av fylkesmennene. Utbetalingen skal skje før nyttår.  

Les brevet her (pdf).