Historisk arkiv

Norge slutter seg til EUs regelverk for opphugging av skip

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen går inn for at EUs regelverk for opphugging av skip skal bli en del av EØS-avtalen og gjelde i Norge.

– Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Derfor har vi et ekstra ansvar for å bidra til at opphuggingen av utrangerte skip skjer på en miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte også utenfor Norges grenser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Norge har vært en pådriver for internasjonale reguleringer av opphugging av skip, særlig gjennom FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). FN-organisasjonen som skal ta vare på sikkerhet til sjøs og å hindre forurensning av det marine miljø, vedtok en internasjonal konvensjon om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip i 2009. Norge tiltrådte konvensjonen som et av de første landene i verden i 2013. Men flere land må slutte seg til før konvensjonen kan tre i kraft, noe som tidligst er ventet å skje i 2020.

EU vedtok en egen forordning om opphugging av skip i 2013. Målet er å gjennomføre kravene til skip og skipsgjenvinningsanlegg på et tidligere tidspunkt enn IMO-konvensjonen. Regelverket går også lengre enn konvensjonen på flere punkter. Dette gjelder særlig punktet om at anlegg for skipsopphugging i tredjeland må stå på en egen liste som godkjennes av EU. Det har også et strengere sanksjonsregelverk og en noe strengere regulering av farlige stoffer på et par punkter.

Det er nå besluttet at Norge går inn for at EUs forordning om opphugging av skip skal bli en del av EØS-avtalen.