Historisk arkiv

Koengen blir ikke godsterminal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gir ikke BaneNor medhold i klagen på å bruke Koengen som godsterminal.

- Bergenhus er et kulturminne av stor nasjonal verdi, det må behandles med respekt og ikke som et lagerområde. Vi kan derfor ikke tillate forslaget om å bruke området til billagring, selv om det er midlertidig, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bane NOR søkte 8. januar 2019 Riksantikvaren om dispensasjon for etablering av en midlertidig godsterminal på Koengen for mottak av nye biler/bilgods. Terminalen er ønsket plassert innenfor et kulturmiljø fra middelalderen, som ligger på automatisk fredet middelaldergrunn. I tillegg er området forskriftsfredet, jf. forskrift om fredning av Bergenhus festning av 30. mai 2006. Festningsområdet Bergenhus er et av de viktigste og mest markerte kulturminnene i Bergen by, og har også nasjonalt svært høy kulturhistorisk verdi.

- Forslaget fra Bane NOR la til rette for økt, vedvarende og regelmessig trafikk i området i hele dispensasjonsperioden på fem år, sier Ola Elvestuen.

Riksantikvaren avslo søknaden ved vedtak av 15. februar 2019. Avslaget er begrunnet med at tiltaket vil innebære store negative konsekvenser for kulturminneverdiene i området. Bane NOR påklaget vedtaket i brev av 19. mars 2019.  

Klima- og miljødepartementet tar ikke Bane NORs klage til følge. Området deler Bergenhusfestning i to og representerer allerede et stort inngrep i et anlegg av høy nasjonal verdi. Koengen er preget av inngrep og midlertidige installasjoner som skjemmer kulturminnet. Forslaget som er avslått ville gitt vedvarende og økt godsaktivitet gjennom hele perioden på 5 år.