Historisk arkiv

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 2 prosent, eller om lag 1 million tonn CO2-ekvivalenter, fra 2018 til 2019. Trenden fra de siste årene fortsetter, og utslippene har nå gått ned i fire år på rad.

Mindre drivstoffbruk i transportsektoren bidro mest til at de totale klimagassutslippene falt. Salget av bensin og autodiesel gikk ned. Samtidig økte andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen. 

Også utslippene fra olje- og gassutvinning bidro til nedgangen. Her gikk klimagassutslippene ned med nesten 2 prosent i 2019. 

- Det er gledelig at de norske klimagassutslippene går ned. Nå skal vi fortsette jobben for å nå utslippsmålene vi har satt oss. Regjeringen arbeider med å få ned utslippene i alle sektorer. Vi ser at det skjer en rivende teknologisk utvikling, og dette vil også gi seg utslag på utslippsregnskapet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringen legger stadig fram ny tiltak for å få ned klimagassutslippene. Fra og med i år er det innført forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.
Regjeringen har utarbeidet en ny lov om offentlige anskaffelser. Det er også etablert flere offentlige støtteordninger som fremmer null- og lavutslippsløsninger. Eksempler på dette er Enova, Klimasats, flere ordninger og programmer under Norges forskingsråd og Innovasjon Norge. 

- Jeg hører ofte fra pessimister som tror det ikke er mulig å nå Norges ambisiøse klimamål. Dette viser at det er mulig. Jeg tror vi skal klare å halvere utslippene innen 2030. Men det krever at vi fortsetter å styrke politikken så det lønner seg å kutte utslippene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringen har også opprettet investeringsselskapet Nysnø som har som formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Senere i år legger regjeringen fram sin klimaplan, som viser hvordan vi skal klare målene vi har satt oss for 2030.