Historisk arkiv

Vil ha internasjonal avtale som sikrer gjenbruk og resirkulering av plast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Skal verden stanse forurensingen fra plast til havet, trenger vi en internasjonal avtale for samarbeid som sikrer at plastprodukter i framtiden repareres, brukes om igjen eller resirkuleres. Det kommer fram i en ny rapport fra Nordisk Ministerråd.

- Plastavfall i havet er en av de største utfordringene verden står overfor. Vi må finne smartere måter å lage og bruke plastprodukter på, slik at de blir værende lenger i verdikjeden og ikke havner i havet.  Skal vi lykkes med å løse dette problemet, er vi helt avhengig av forpliktende internasjonalt samarbeid, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Den digitale lanseringen av den nye rapporten fra Nordisk Ministerråd samler mandag de nordiske klima og miljøministerne, samt deres kollegaer fra Fiji, Rwanda og Peru, for å diskutere hvordan en ny global miljøavtale effektivt kan hindre plastforurensing av verdenshavene.

– Rapporten legger fram en rekke ulike løsninger, og jeg vil gjerne diskutere disse forslagene med mine kollegaer i andre land og regioner. En viktig funksjon av en ny global avtale er å bistå land som ønsker det i å utvikle ambisiøs politikk mot plastforsøpling, sier Rotevatn

De nordiske miljø- og klimaministerne har siden 2016 tatt en global lederrolle for å få på plass sterkere globale forpliktelser, og de tok i 2019 til orde for at en ny avtale vil være den mest effektive løsningen. I løpet av det siste året har flere land og regioner også uttalt seg støttende til en slik ny avtale.

– FN er det beste systemet vi har for en verdensomfattende avtale som skal hindre at havene ødelegges av plast. I dag har vi ingen internasjonale avtale om å hindre plastforurensing, slik vi har internasjonale avtaler for klima, naturmangfold og kjemikalier, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn er fram til 2022 president for FNs 5.miljøforsamling (UNEA). Som UNEA-president har han en viktig rolle i å fremme gode felles løsninger på globale miljøproblemer. En ny global avtale om plastforurensing vil være et viktig verktøy for langsiktig og systematisk samarbeid for å hindre at plasten ender i havet.

Rapporten, som blir lagt fram i dag på bestilling fra de nordiske ministerne, ser nærmere på hva en slik ny avtale kan regulere for at den skal være et effektivt verktøy i den globale innsatsen mot plastforsøpling. Et spennende element i rapporten er forslaget om at en ny avtale kan inneholde bærekraftskriterier for plastprodukter gjennom hele livsløpet.

– Forslaget om bærekraftskriterier for plastprodukter er spennende og diskuteres også i EU. Vi vet at 80 prosent av et produkts miljøavtrykk blir bestemt når produktet planlegges og utformes. Vi trenger produkter som kan repareres og brukes lenger, sier Rotevatn.

Rapporten foreslår at en ny global avtale skal være en ramme for samarbeid som involverer både myndigheter, privat sektor og sivilsamfunn for en felles innsats for å forebygge plastforurensning. Skal verden lykkes med å stanse utslipp av plastavfall til havet, må det settes inn tiltak på tvers av hele verdikjeden for plastprodukter. Hvert enkelt land må forplikte seg til å utvikle nasjonale plaststrategier, og rapporten inneholder detaljerte forslag på hvordan disse kan utarbeides.

Rapporten ser også på rapporteringssystemer, styrket kunnskapssamarbeid, finansiering og kapasitetsbygging. Forfatterne mener den effektive løsningen for en internasjonal avtale mot plastforurensing vil være en kombinasjon av juridisk bindende forpliktelser og frivillige tiltak. Hvert enkelt land og myndighet får stor fleksibilitet i hvordan de gjennomfører tiltakene. Et viktig prinsipp vil være at alle land forplikter seg til å arbeide fram mot et felles mål og at partene i avtalen blir enige om en måte å måle framdrift på.

Mer informasjon om rapporten