Historisk arkiv

Bevilger 3,7 millioner kroner til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt ca. 3,7 millioner kroner i tilskudd til 35 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.

Tilskuddene gis til ulike virksomheter, organisasjoner og faglige nettverk (samlet oversikt under). Støtten fra departementet skal øke kompetansen innen planlegging og utvikling av kart og geodata i sivil sektor.

Departementet legger stor vekt på at alle som deltar i planprosesser, har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter, plikter og om hvordan planarbeidet forløper. Dette vil bidra til at kommunene og fylkeskommunene lykkes med god medvirkning i planarbeidet, at planene har god kvalitet og at prosessene går effektivt.

Departementet har også som målsetting å øke den tekniske standarden på slike planer. Dette kan oppnås blant annet ved å utvikle nye elektroniske hjelpemidler i saksframstillingen og å samordne prosessene fra plan til byggesak.

I år har departementet  behandlet 52 søknader fra 41 ulike søkere. Det samlede søknadsbeløpet var på cirka 13 millioner kroner og vitner om stor interesse for ordningen. 35 prosjekter og tiltak har samlet fått tildelt 3,7 millioner kroner.

Disse søkerne har fått tildelt tilskudd i 2020:

Tema planlegging:

 • Norske arkitekters landsforbund (NAL)
 • Kommunesektorens interesseorganisasjon ved Sekretariatet for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS)
 • Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Norsk Sentrumsutvikling
 • Norsk Kommunalteknisk Forening
 • Open House Oslo
 • Oslo Metropolitan Area
 • Ungt Entreprenørskap Viken
 • Forum for kommunale planleggere (FKP)
 • Arcon Prosjekt A/S
 • Young sustainable impact (YSI)
 • PS Paaby Prosess EDU-ACTION
 • Naturvernforbundet
 • Norkart

Tema kart og geodata:

 • BA-nettverket
 • GeoForum Innlandet
 • Lofoten Friluftsråd
 • Runde Miljøsenter
 • Teknisk – naturvitenskapelig forening (TEKNA)
 • 3D Analyse A/S
 • Norconsult
 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • GeoForum Hordaland
 • GeoForum sentralt
 • Asplan Viak
 • GeoForum Sogn og Fjordane
 • Europan Norge
 • Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland

Tema universell utforming:

 • Bratromvegen borettslag, Lier
 • Universell utforming A/S
 • Svangtun kulturarkitekter

Opplysninger om de enkelte søknadene, kan fås ved å kontakte seniorrådgiver Espen Koksvik på tlf. 95758209 eller e-post: eko@kmd.dep.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00