Historisk arkiv

Norge har svart EU-kommisjonen om regulering av plattformselskapene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har oversendt et norsk innspill til EUs varslede regulering av digitale plattformer, Digital Services Act. Innspillet er tydelig på at Norge støtter EUs initiativ om å utarbeide et nytt regulatorisk rammeverk for de digitale plattformene.

EU har startet arbeidet med å regulere digitale plattformer, som for eksempel Facebook og Amazon. Den planlagte reguleringen, Digital Services Act (DSA), blir en viktig del av EU sin nye digitale strategi.

Hensikten med reguleringen er blant anna å legge til rette for sikker bruk av de digitale plattformene og andre digitale tjenester, vurdere plattformenes ansvar for innhold, deres funksjon som portvakt, ytringsfrihet og forbrukernes rettigheter. Det første steget i å fremme forslag til felles EU-regulering er en offentlig høring.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført en prosess som har resultert i et samlet norsk innspill til EU om DSA. Det har vært avholdt et digitalt innspillsmøte med relevante aktører. Det har også kommet flere skriftlige innspill.

Aktører som har gitt skriftlige innspill er Telenor, Mediebedriftenes landsforening, Schibsted, Forbrukerrådet, NRK, Forbrukertilsynet, NHO, Abelia, IKT-Norge, Teknologirådet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norges blindeforbund og Hørselshemmedes landsforbund.

Norge støtter EUs initiativ om å utarbeide et nytt regulatorisk rammeverk for digitale plattformer, og at det nye rammeverket bør bygge på de grunnleggende prinsipper fra det gjeldende ehandelsdirektivet.

Dette innebærer blant annet videreføring av prinsippene om begrenset ansvar for tjenesteytere når de opptrer som mellommenn, og at reglene i opprinnelseslandet skal følges.

Det norske innspillet understreker videre viktigheten av at det nye regulatoriske rammeverket ikke må føre til uforholdsmessige regulatoriske byrder for små og mellomstore bedrifter. Samtidig påpekes viktigheten av at relevante sikkerhetshensyn og hensyn til kriminalbekjempelse blir ivaretatt.

Norge mener også at det ikke bør innføres plikter for digitale plattformer som kan føre til at innhold fra redigerte medier blir sensurert og ytringsfriheten blir skadelidende. Norge anbefaler dessuten sterkere beskyttelse av forbrukerrettigheter på digitale plattformer. I tillegg understrekes behovet for universell utforming innen digitale løsninger, og tiltak for å forhindre hatefulle ytringer mot personer med funksjonsnedsettelse.

Posisjonsnotatet er tilgjengelig her (PDF).