Historisk arkiv

Forsvarets forskningsinstitutt skal forske på valgpåvirkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en utlysning tildelt Forsvarets forskningsinstitutt et forskningsoppdrag om valgpåvirkning knyttet til stortingsvalget høsten 2021.

Regjeringen la 1. juni frem en tiltaksplan for å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning ved høstens valg, og et av tiltakene var et slikt forskningsoppdrag.

Oppdraget er todelt: Første del skal kartlegge eventuelle forsøk på uønsket påvirkning før og under valgavviklingen. Andre del skal drøfte ulike scenarioer for hvordan uønsket påvirkning skjer, samt drøfte hvilke konsekvenser disse kan ha for valgavviklingen og demokratiet.

Dette prosjektet vil gi departementet ytterligere kunnskap om uønsket informasjonspåvirkning av valg, hvilke konsekvenser ulike scenarioer kan ha og hva vi som valgmyndighet kan bidra med for å forebygge og håndtere uønsket valgpåvirkning.

Den første delen av prosjektet skal overleveres 15. desember, mens andre del leveres innen 1. april 2022.