Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

25 millioner kroner til digitalisering av bygg- og planprosesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Digitalisering av plan- og byggeprosessen vil skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til digitalisering av bygg- og planprosesser i statsbudsjettet for 2015.

- Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser er viktige for å gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor, sier Sanner.

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester og foreslår et offensivt opplegg for digitalisering i statsbudsjettet. Digitaliseringsprosjekter skaper en enklere hverdag for folk flest og fjerner tidstyver for medarbeidere og innbyggere.

I 2014 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet lagt frem to proposisjoner om forenkling av plan- og bygningsloven for Stortinget. Lov- og forskriftsendringer som skal gi raskere og mer forutsigbar planlegging og gjennomføring av byggetiltak, vil bli iverksatt i 2015. Samtidig med forenklinger i regelverket, skal det utvikles gode digitale løsninger for de involverte i alle faser av arealplanleggingen, byggeprosessen og forvaltningen av byggverket.

Midlene skal bidra til en mer standardisert planbehandling ved økt bruk av IKT i planleggingsfasen. Staten tilrettelegger for standarder, datamodeller og spesifikasjoner. Disse kan kommunene, aktørene i planprosesser, i byggenæringen og systemleverandører bruke i utvikling av sine systemer. Arealplaner vil bli digitalisert og tilgjengelig. Det skal utvikles datamodeller for 3-dimensjonal arealplan. Tematiske geodata skal bli bedre dokumentert og tilrettelagt for kommunene.

ByggNett er en strategi for økt elektronisk samhandling i byggsektoren. Den skal bidra til enklere og mer effektive byggeprosesser, større forutsigbarhet for byggenæringen og innovasjon i byggsektoren. Dette kan skje for eksempel gjennom enkle og tilgjengelige selvbetjeningsløsninger, tjenester som er tilrettelagt for ulike brukere/målgrupper, og en effektiv digital samhandling mellom myndigheter og eventuelle andre aktører. Staten skal legge til rette for at aktørene på markedet kan utvikle gode verktøy og tjenester i plan- og byggesaker. Det er disse aktørene som vet best hvilke verktøy som kan være effektive.

Direktoratet for byggkvalitet har utviklet ByggNett og har ansvaret for implementering av strategien.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00