Historisk arkiv

Oversikt over forslag til enklere regler for plan- og byggesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Frita bygg for søknadsplikt, eksempelvis frittstående bygg på inntil 50m2

  • Frita flere tiltak for søknadsplikt og gjøre det enklere for folk å bygge mindre nybygg. For eksempel foreslås det at folk kan oppføre frittliggende bygninger, inntil 50 kvadratmeter, som garasjer, uthus eller lignende, uten krav om kommunal saksbehandling eller nabovarsling, såfremt bygningen for øvrig er i samsvar med plan- og bygningsloven. Nærmere bestemmelser om størrelse og avstand til nabogrense vil bli gitt i forskrift, som sendes ut på høring i løpet av sommeren.

2. Færre omkamper og mindre byråkrati

  • Forslag om å sløyfe nabovarsling i byggesak i de tilfellene tiltaket detaljert nok framgår i vedtatt reguleringsplan. 
  • Forslag om å fjerne muligheten for naboer til å klage der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken.
  • Forslag om å fjerne adgangen som kommunene i dag har til å vurdere de tekniske sidene av et tiltak.
  • Det skal ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn fra 1998 (da nye regler om ansvar ble innført).

3. Kortere tidsfrister

  • For byggetiltak som tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for, som for eksempel mindre tilbygg inntil 50 m2, foreslås det nå at søknaden skal behandles innen 3 uker selv om nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert og hvor kommunen ikke overholder fristen. 
  • Forslag om innføring av tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan. Hvis  kommunen går over denne fristen, vil dette føre til at de må redusere byggesaksgebyret.
  • Forslag om at dersom kommunen går utover fristen på 3 uker for  behandling av søknad om igangsettingstillatelse, så kan tiltaket settes i gang (men tillatelse anses ikke for å være gitt).