Historisk arkiv

Ny side med informasjon om norske kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterer nå en ny side hvor kommuner og andre interesserte kan finne sentral informasjon om enkeltkommuner samlet på ett sted.

- På nettsiden finnes historiske befolkningstall og befolkningsframskrivninger, informasjon om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og effektivitet i den enkelte kommune. Hensikten er å gjøre dataene mer tilgjengelig for at kommunene kan ha tilgang på informasjon som kan bidra til god styring og planlegging i egen kommune. Jeg håper den blir mye brukt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Befolkningsutvikling: Det finnes befolkningsutviklingen fra 1972 og fram mot i dag. I tillegg er det informasjon om utviklingen i befolkningen fram mot 2040 med tre ulike alternativer for vekst. En kan også få informasjon om sammensetning av befolkningen i 2013 og framskrevninger for 2020 og 2040.

Framtidig tjeneste- og arbeidskraftsbehov: Med utgangspunkt i KOSTRA-data fra 2012 er det gjort beregninger av tjenestemottakere og arbeidskraftbehovet innenfor de største tjenestene for årene 2020 og 2040, forutsatt samme dekningsgrader og standard på tjenestene. Her kan en enkelt velge mellom anslaget på hvor mange som forventes å motta tjenestene og hvor mange årsverk som anslås å være behovet for i enkelte kommune.

Frie inntekter: Mesteparten av kommunesektorens inntekter er definert som frie inntekter. Her presenteres en fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for den enkelte kommune. Det er også forklaringer på enkeltelementer i inntektssystemet.

Produksjonsindeksen: Dette er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Tjenestene som inngår i produksjonsindeksen er barnehager, grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, barnevern, sosialtjenester og kultur. Det er også informasjon om kommunenes inntektsnivå og økonomiske resultater for at brukerne skal kunne vurdere tjenestene og økonomiske størrelser.

Effektivitetsanalyser: Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet en rapport om effektivitet i kommunene. Denne skisserer effektiviteten innen de mest sentrale velferdstjenestene (barnehage, grunnskole og pleie og omsorg) i kommunene i 2010. Foreløpig er det en lenke til rapporten, og departementet tar sikte på å legge ut oppdatert informasjon for enkeltkommuner til høsten, når det foreligger en oppdatert rapport fra SØF. Denne vil være basert på tall fra 2013.

- Målet med nettsiden er å gi kommunene lett tilgjengelig informasjon om viktige nøkkeltall. Dette kan være et viktig verktøy for politikere, administrasjonen og innbyggerne i kommunene. Den siden vi nå presenterer er en første generasjon, og vi tar sikte på å utvikle den videre, sier Jan Tore Sanner.

Gå til databasen: www.regjeringen.no/kommunedata

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.