Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Satsing på IKT skal gi bedre tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Regjeringen prioriterer digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser. Satsingen skal gi færre tidstyver, bedre tjenester til innbyggerne og frigjøre viktig arbeidstid for medarbeidere i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bruke 553,2 millioner kroner på IKT-satsinger i staten.

På kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett prioriteres digitalisering av plan- og byggeprosesser med 25 millioner. Investeringene skal bidra til å forenkle og automatisere planprosessene i kommunene og øke graden av digitalisering i byggesektoren.

- Vi prioriterer IKT-prosjekter som innbyggere og medarbeidere i staten raskt vil nyte godt av. Samtidig tenker vi langsiktig. Vi vil investere i tiltak som gir oss gode, felles IKT-løsninger. Dette er byggeklosser som alle offentlige virksomheter kan ta i bruk og som gjør det lettere for offentlige virksomheter å jobbe sammen, sier Jan Tore Sanner.   

Regjeringen foreslår å sette av 11 millioner til å etablere felles digital ordning for e-handel for offentlig sektor. Elektronisk innlevering av tilbud kan spare både det offentlige og leverandørene til forvaltningen for tid og penger. Regjeringen foreslår også å bevilge 21 millioner til et EU-program for grensekryssende digitale tjenester.

Forslag til IKT-satsinger

Departement   Tiltak   Kort omtale av tiltaket   Forslag
(millioner kroner)
Arbeids- og sosial-departementet   Nytt IKT-system for Arbeidstilsynet   Modernisering og utvikling av IKT-systemer i Arbeidstilsynet.   19,5
             
Kunnskaps-departementet   Nytt IKT-system for NOKUT   Utvikling av nytt elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem.   27,0
             
Kommunal- og moderniserings-departementet   ByggNett – Elektronisk samhandling i byggsektoren   Tiltak for å øke graden av digitalisering i byggesektoren.   15,0
             
Kommunal- og moderniserings-departementet   Digitalisere og forenkle plan- og byggesaksbehandling   Tiltak for å fulldigitalisere, forenkle og automatisere planprosessene i kommunene.   10,0
             
Kommunal- og moderniserings-departementet   Felles infrastruktur for e-handel og digitale adresseregistre   Digitalisering av anskaffelsesprosesser, og videreutvikling av det sentrale adresseregisteret ELMA.   11,0
             
Kommunal- og moderniserings-departementet   Deltagelse i CEF Digital   Deltakelse i CEF Digital. EU-programmet skal bidra til å etablere digital infrastruktur for å utveksle data innen EØS-området på en enklere måte.   21,0
             
Helse- og omsorgs-departementet   Identitets- og tilgangstyring i helse- og omsorgssektoren   Etablering av sikker identifisering av personell og tilgangsstyring på tvers av virksomheter i helse- og omsorgssektoren.   55,0
             
Helse- og omsorgs-departementet   Én journal   Utredning og forberedelse av innføring av IKT-løsninger for helsesektoren slik at opplysninger for hver pasient kan gjøres tilgjengelig uavhengig av hvor pasienten er blitt behandlet, jf. Meld. St. nr. 9 (2012-2013).   20,0
             
Helse- og omsorgs-departementet   Utvikling av kommunalt helse- og omsorgsregister   Utvikling av register for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.   30,0
             
Landbruks- og mat-departementet   Nytt saksbehandlingssystem for naturskadeordningen   Utvikling av nytt saksbehandlingssystem for erstatningssaker etter naturskadeloven.   10,0
             
Finans-departementet   Fornyelse av TVIST-systemene   Utvikling av nytt fagsystem for særavgifter i Skatteetaten og systemtilpasninger i Toll- og avgiftsetaten.   150,0
             
Nærings- og fiskeri-departementet   Felles arbeidsplattform til kontroll- og tilsynssystem i Fiskeridirektoratet   Utvikling av nytt og heldekkende kontroll- og tilsynssystem for akvakulturtilsyn og ressurskontroll.   10,0
             
Justis- og beredskaps-departementet   IKT-systemer til ny struktur for politidistrikter   Tilpasning av IKT-systemer til ny struktur for politidistrikter.   100,0
             
Justis- og beredskaps-departementet   IKT-tiltak i PST   Utvikling av nye etterretnings- og fagsystemer og sikring av drift av eksisterende fagsystemer i PST.   31,2
             
Justis- og beredskaps-departementet   Mobilt politi   Mobile enheter i politiet.   16,5
             
Justis- og beredskaps-departementet   ID-kontroll i politiet   Ny kontrollapplikasjon og -enheter som gjør det mulig for politiet å benytte håndholdte enheter til ID-kontroll, og styringssystem for informasjonssikkerhet i Politidirektoratet.   27,0
             
Sum           553,2

 
I tillegg skal det gjennomføres flere IKT- tiltak gjennom eksisterende uendrede budsjettrammer. For utfyllende beskrivelse av tiltakene, se de enkelte departementers budsjettproposisjon.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00