Historisk arkiv

Kommunereformen

Oppnevner bredt sammensatt referansegruppe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har oppnevnt en referansegruppe for ekspertutvalget som arbeider med kommunereformen. Referansegruppen skal gi innspill til ekspertutvalget i dette arbeidet. Ekspertutvalget skal foreslå kriterier for god kommuneinndeling og god oppgaveløsning i kommunene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har oppnevnt en referansegruppe for ekspertutvalget som arbeider med kommunereformen. Referansegruppen skal gi innspill til ekspertutvalget i dette arbeidet.  Ekspertutvalget skal foreslå kriterier for god kommuneinndeling og god oppgaveløsning i kommunene.

- Jeg er glad for at vi nå får på plass en referansegruppe med representanter både fra kommunal og statlig sektor. Denne gruppen kan gi råd og komme med synspunkter på de kriteriene som ekspertutvalget arbeider med, sier statsråd Jan Tore Sanner. – Det er samtidig viktig at arbeidstakerorganisasjoner, som representerer de som jobber i kommunene, blir involvert i arbeidet med kommunereformen fra starten av. Jeg er opptatt av å ha en bredest mulig forankring av prosessen, sier han.

Ekspertutvalget, som ble satt ned 3. januar i år, skal komme med sin første delrapport 31. mars. I denne rapporten vil utvalget komme med forslag til kriterier og prinsipper for en god kommuneinndeling - basert på de oppgavene kommunene har i dag.  Kriteriene skal benyttes på lokalt, regionalt og sentralt nivå som et grunnlag for å vurdere kommunesammenslåing og ny kommunestruktur. I sluttrapporten som vil komme i desember i år, vil utvalget også vurdere kriteriene for nye oppgaver til kommunene.

Referansegruppen er satt sammen av ordførere fra alle partier og med en god representasjon fra alle deler av landet. I tillegg er det representanter fra Fagforbundet og Akademikerne, samt representanter fra noen sektordepartementer og lederen for arbeidsutvalget for fylkesmennene.

En viktig oppgave for referansegruppa er å formidle synspunkter på om forslagene til kriterier oppleves som relevante og anvendbare for kommuner i arbeidet med å vurdere sammenslåing med nabokommuner.

Medlemmer i referansegruppe til ekspertutvalget
Ordfører Alfred Bjørlo (V), Eid kommune
Ordfører Marianne Bremnes (AP), Harstad kommune
Ordfører Frank Ingilæ (AP), Tana kommune
Ordfører Torhild Bransdal (KrF), Vennesla kommune
Ordfører Bjørn Kahrs (H), Randaberg kommune
Ordfører Lene Conradi (H), Asker kommune
Ordfører Arne Vinje (SV), Vinje kommune
Ordfører Jorid Jagtøyen (SP), Melhus kommune
Ordfører Kjell Berge Melbybråten (AP), Øystre Slidre
Ordfører Torbjørn Fylling (FrP), Ørskog kommune
Fylkesmann Erling Lae, leder av fylkesmennenes arbeidsutvalg
Spesialrådgiver Anne Grimsrud, Fagforbundet
Anders Kvam, leder av Akademikerne kommune
Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Ekspedisjonssjef Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet
Avdelingsdirektør Ann Helen Elgsæther, Kunnskapsdepartementet
Fagdirektør Ingunn Iversen, Klima- og miljødepartementet