Historisk arkiv

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Med det utgangspunktet legger regjeringen frem en stortingsmelding om regionreform.
- Tiden er moden for større og mer funksjonelle regioner. Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen gjennomfører en rekke reformer for å møte dagens og fremtidens utfordringer. I juni 2015 ba Stortinget om en melding om nye oppgaver til større regioner. Stortinget fremhevet større regioner som en forutsetning for forsterket rolle og nye oppgaver.

Tid for reform

Regjeringen foreslår at større regioner skal få et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i sin region. I meldingen foreslås det tiltak for å styrke regionene som premissleverandør for egen utvikling og bedre samordning mellom kommuner, region og stat. Det foreslås overføring og vurdering av overføring av oppgaver og ansvar innen en rekke områder. Blant annet innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv.

Fylkesinndelingen har ligget fast siden midten av 1800-tallet. Siden den gang har det moderne Norge vokst frem. Kommunikasjon og infrastruktur, næringsliv og bosetting har endret seg radikalt.

- Dagens fylkesstruktur har gått ut på dato. Det er nødvendig å se større områder og tiltak i sammenheng. Dette er nødvendig for å håndtere viktige problemstillinger som klima og klimatilpasning, samordnet areal- og transportplanlegging, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

Staten har organisert sine regionale virksomheter med mange ulike strukturer. I dag er det lite sammenfall mellom fylkesinndelingen og statlige etaters regioninndeling. Staten har i hovedsak regioner som er større enn fylkene. Denne organiseringen hindrer et godt samarbeid mellom stat og fylke og innad i staten, og den hindrer en effektiv forvaltning.

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat. Regjeringen vil også gjennomgå de statlige regioninndelingene i lys av de nye grensene for det regionale folkevalgte nivået.

- Regionreformen er et viktig grep for utvikling av en velfungerende og effektiv forvaltning, sier Sanner, og henviser til produktivitetskommisjonen som i sin vurdering påpeker at "Et godt samspill mellom statlig sektoradministrasjon og den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen er en forutsetning for en effektiv forvaltning".

Fylkeskommunene må ta styring over egen fremtid

I fjor sommer inviterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fylkeskommunene og Oslo kommune til å innlede nabosamtaler, slik han også har gjort overfor kommunene. Fylkene har frist 1. desember i år til å fatte vedtak om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.

- Nå har fylkeskommunene mulighet til å sette seg i førersetet og utvikle en fremtidsrettet regional struktur som setter dem i stand til å legge premisser for samfunnsutviklingen og ta lederskap på viktige samfunnsområder, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Videre prosess

  • Vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016
  • Proposisjon om nye oppgaver og roller våren 2017
  • Proposisjon med forslag til ny regional struktur våren 2017
  • Nye regioner og kommuner trer i kraft fra 1.1. 2020

Nett-tv Stortingsmelding om regionreform

Se sendingen her

Se sendingen her