Historisk arkiv

Foreslår mer effektiv eiendomsoppmåling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger frem et lovforslag som vil forbedre eiendomsoppmålingen. – Nå kan det bli raskere og rimeligere å måle tomter og vi åpner for utvikling av en ny bransje på eiendomsområdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lovforslaget om ny organisering av eiendomsoppmålingen og eiendomsregistreringen (Prop. 148 L (2016-2017) er svar på Stortingets bestilling fra mars 2016.

– Det er store forskjeller i både ventetid og pris for oppmåling av eiendom i kommunene. Nå beholder vi krav til kompetanse hos dem som måler, men gjør det mulig å velge private landmålere dersom man ønsker, sier Sanner.

Forslaget som nå legges frem for Stortinget vil gi økt valgfrihet for alle som har behov for eiendomsoppmåling.

– Forslaget vil gi en mer fleksibel og effektiv organisering av eiendomsoppmålingen. Personer og bedrifter vil få valgfrihet og vi forenkler systemet med registrering av eiendomsopplysninger, sier Sanner.

Norge skal følge samme modell som i mange andre land i Europa. Eiendomsoppmåling skal ikke lenger være et kommunalt forvaltningsansvar, men utføres som profesjonsregulert tjenesteyting. Det skal bli fri prisdanning for oppmålingsforretning i stedet for kommunale gebyr som i dag. Betalingen vil dermed i større grad kunne speile de faktiske kostnadene ved å utføre den konkrete tjenesten.

– Vi legger til rette for økt verdiskaping ved at ett og samme landmålerforetak kan bistå utbyggere gjennom hele prosjektperioden. Det kan omfatte avklaring av eksisterende eiendomsforhold, oppmålingsteknisk bistand under utbyggingen og til slutt oppmålingen og registrering av det ferdig bygde tiltaket, sier Sanner.

Regjeringen foreslår at både offentlige (kommunale) og private landmålerforetak skal kunne tilby slike tjenester på like vilkår. Landmåleren skal opptre nøytralt mellom partene og må ha nødvendig faglige kvalifikasjoner og integritet.

Det foreslås derfor en ordning med personlig autorisasjon av landmålere. Ved brudd på de lovpålagte forutsetningene som gjelder for oppgavene, kan autorisasjonen trekkes tilbake.

Regjeringen foreslår at utdanningskravet skal være på bachelornivå (tre år) og at den som skal godkjennes har en praksisperiode på minst to år. Landmålere må ha et visst antall timer etterutdanning per år for å holde på autorisasjonen, på samme måten som for eksempel eiendomsmeglere.

Det skal være fleksible løsninger for autorisasjon i startfasen for at de som utfører oppdrag som landmålere i dag ikke skal bli utestengt fra ordningen. Kartverket skal være autorisasjonsmyndighet.

Kommuner som ønsker å videreføre eiendomsregistreringen, kan gjøre det. Det skjer ingen endring når det gjelder føring av adresse- og bygningsopplysninger i landets sentrale eiendomsregister (matrikkelen). Slike opplysninger skal kommunene fortsette å føre.

–  Å samle mer av ansvaret for eiendomsregistreringen hos Kartverket vil effektivisere arbeidet og sikre ensartet føring av eiendom. Det vil også forenkle samordningen og forbedre kvaliteten, sier Sanner.