Historisk arkiv

Mer forutsigbare og effektive planprosesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi sørger nå for mer forutsigbare og enklere planprosesser, så bedrifter kan bruke mindre ressurser på byråkrati og mer tid på verdiskapning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. En ny forskrift om oppstartfasen i planarbeidet er i dag fastsatt ved kongelig resolusjon.

Forskriften har bakgrunn i lovendringene som trådte i kraft 1. juli i år og regjeringens arbeid for å legge bedre til rette for boligbygging og nærings- og samfunnsutvikling. Målet er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet. Forskriften gir utfyllende bestemmelser om utforming av planinitiativ, gjennomføring av oppstartmøte mellom forslagstiller og kommunen, og om referatet fra oppstartmøtet.

Lovendringene styrker oppstartmøtets betydning og forskriften gir utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av oppstartfasen.

– En styrking av oppstartfasen i planarbeidet vil bidra til mer effektive planprosesser. Vi imøtekommer nå utbyggernes ønsker om en mer løsningsorientert planprosess. Bedre samarbeid, økt forutsigbarhet for de involverte aktørene og tidligere avklaring vil gi raskere og bedre saksbehandling, sier Sanner.

  • Den nye forskriften stiller krav til innholdet i planinitiativet som forslagsstiller må sende kommunen før oppstartmøte kan avholdes.
  • Det stilles krav til gjennomføring av oppstartmøte og innholdet i referatet fra møtet.
  • Forskriften fastsetter at alle temaer som er nødvendige for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, skal behandles i oppstartmøtet.
  • Referatet skal angi tydelige rammer for det videre planarbeidet for å skape en forutsigbar og omforent prosess, med klare angivelser både når det gjelder fremdrift, dokumentasjon og utforming av planen.
  • Uenighetspunkter mellom forslagstiller og kommunen skal fremgå av referatet og forslagsstiller kan kreve at disse blir forelagt og vurdert av kommunestyret eller et politisk utvalg som har fått delegert kompetansen.

Bestemmelsene om tidsfrister i gjeldende forskrift fra 11. juni 2010 er innarbeidet i den nye forskriften, som trer i kraft 1. januar 2018. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00