Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen sender forslag om endringer i Finnmarksloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen legger i all hovedsak opp til å videreføre dagens ordning i Finnmarksloven, som innebærer at loven vil gjelde for det samme geografiske området som i dag. Dette vil sikre rettighetene til innbyggerne i Finnmark, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen sender i dag ut et høringsnotat om endringer i Finnmarksloven. Finnmarksloven regulerer rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke, og innebærer en egen ordning som skiller fylket fra de øvrige fylkene i landet. Troms og Finnmark fylker skal slås sammen fra 1. januar 2020. Dette krever tilpasninger i loven.

– Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker krever tilpasninger i Finnmarksloven. I notatet som sendes ut på høring, er det kun lagt opp til mindre tekniske endringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Noen av reglene i Finnmarksloven er knyttet til Finnmark fylke og dets politiske institusjoner. Disse må nødvendigvis justeres.

I høringsnotatet er det lagt opp til at Finnmarkseiendommen fortsatt skal være styrt av personer bosatt i Finnmark, og at eventuelle overskudd som Finnmarkseiendommen utbetaler til fylkeskommunen, skal komme innbyggerne i Finnmark til gode.

– Regjeringen er opptatt av at berørte parter kommer med sine innspill i høringsrunden - og jeg er sikker på at vi vil komme fram til gode løsninger for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ha en tett dialog og konsultasjon med Sametinget, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune om lovarbeidet.