Historisk arkiv

265 millioner kroner til Agder som følge av virusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Agder og fylkeskommunen nå overført 265 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Agder en økning på 221 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 milliarder kroner

Kommune

Økt rammetilskudd (1000 kroner)

4201 Risør

5 092

4202 Grimstad

16 272

4203 Arendal

31 683

4204 Kristiansand

76 718

4205 Lindesnes

16 869

4206 Farsund

7 017

4207 Flekkefjord

6 915

4211 Gjerstad

1 993

4212 Vegårshei

1 708

4213 Tvedestrand

4 565

4214 Froland

4 233

4215 Lillesand

7 899

4216 Birkenes

3 958

4217 Åmli

1 805

4218 Iveland

1 200

4219 Evje og Hornnes

2 882

4220 Bygland

1 119

4221 Valle

1 059

4222 Bykle

857

4223 Vennesla

10 557

4224 Åseral

916

4225 Lyngdal

7 929

4226 Hægebostad

1 529

4227 Kvinesdal

4 707

4228 Sirdal

1 592

Agder

221 074

 

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,24 milliarder kroner

  Kompensasjon kollektivtransport (1000 kroner) Bedriftsintern opplæring mv. (1000 kroner) Sum økt rammetilskudd (1000 kroner)
Agder 30 000 14 306  44 306

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00