Historisk arkiv

Utvalg skal se på inntektssystemet for kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene leverer viktige velferdstjenester som barnehage, skole, helse og omsorg. Tjenestene blir finansiert gjennom kommunenes såkalte frie inntekter, som er midler kommunene kan disponere fritt etter sine ønsker. Kommunenes frie inntekter fordeles gjennom inntektssystemet. For at systemet skal gi en treffsikker fordeling av midler, er det viktig at det blir oppdatert med jevne mellomrom. Regjeringen vil derfor sette ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet for kommunene.

– Regjeringen vil alle skal ha tilgang på gode tjenester og levende lokalsamfunn, uavhengig av hvor i landet man bor. Inntektssystemet er viktig for å få til det, fordi det skal bidra til å utjevne forskjeller mellom kommunene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).  

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning og utdanningsnivå. Noen kommuner har mange barn i skolealder, andre har mange eldre som trenger omsorgstjenester. Noen kommuner har korte avstander, andre har lange reiseveier. Det gjør at tjenestene ikke koster det samme i alle kommuner.

– Inntektssystemet består av flere ulike elementer, blant annet en rekke kriterier som rammetilskuddet til kommunene fordeles etter.Hvis alle kommuner i Norge skal være i stand til å gi alle innbyggere et likeverdig tjenestetilbud, er det helt avgjørende at kriteriene i inntektssystemet er treffsikre og tegner et realistisk bilde av kommunenes behov, sier Astrup.

Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet mellom kommunene og omfordeler skatteinntekter, og i 2020 blir om lag 330 milliarder kroner fordelt til kommunene gjennom inntektssystemet. Regjeringen setter nå ned et uavhengig utvalg, som kan gjøre prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene.

– Befolkningssammensetning, bosettingsmønster, infrastruktur og utdanningsnivå i en kommune kan endre seg over tid. For å fange opp disse endringene, er det viktig å se på inntektssystemet for kommunene med jevne mellomrom, sier Astrup.

Våren 2018 ba Stortinget om at det skulle oppnevnes et offentlig utvalg som skulle gjennomgå inntektssystemet for kommunene. Dette vedtaket følger nå regjeringen opp. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil komme tilbake med sammensetning av utvalget i løpet av våren 2020. Utvalget skal etter planen levere sin utredning i løpet av våren 2022.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00