Historisk arkiv

Nytt digitaliseringsråd skal være pådriver for gode klimavalg i byggenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Myndighetene og byggenæringen går sammen om et råd for digitalisering med mål om en mer bærekraftig bransje.

– Vi er opptatt av å ha et nært samarbeid med byggenæringen, og jeg har store forventninger til dette rådet. Næringen har i dag betydelige klimautslipp, men den er fremoverlent i arbeidet med det grønne skiftet. Jeg er overbevist om at vi vil se enorme klimafremskritt de neste årene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som har opprettet rådet. 

Formålet med det nye rådet er å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering. buildingSmart vil være sekretariat for rådet.

I Norge står bygge- anleggs- og eiendomsnæringen for 15 prosent av de totale klimautslippene og 25 prosent av alt avfall. En stor del av utslippene er knyttet til de første stegene i byggeprosessen – produksjon og transport av byggevarer. Avfallshåndtering og gjenbruk er viktig i arbeidet med å redusere utslippene.

Hva er byggene laget av?

Rådet skal bidra til det grønne skiftet på flere måter. En viktig jobb blir å sørge for at data om byggevarer i fremtiden er gode, åpne og digitale. Rådet skal blant annet stimulere næringen til å sette i gang piloter for å effektivisere digital dataflyt i verdikjeden.

- Gode, tilgjengelige data kan øke produktiviteten og innovasjonsevnen i næringen, og gjøre det enklere å ta gode klimavalg ut fra et livsløpsperspektiv. I tillegg vil mer data om byggevarer legge til rette for mer ombruk. Det er viktig når byggenæringen skal bli mer sirkulær, sier Astrup.

For at et fremtidig ombruksmarked for byggevarer skal fungere, må det være mulig å spore byggevarene fra produksjon til de er ferdig montert i et kontorbygg, en tunnel eller på en skole. Når informasjonen om byggevarer blir digital, blir det også mulig å dokumentere egenskaper ved materialene i lang tid etter at byggene står ferdig.

Samler bransjen og ber om innspill

Leder for Elektroforeningen Frank Jaegtnes skal lede rådet, som vil ha sitt første møte allerede før sommeren.

- Byggebransjen har et stort potensial for å øke både lønnsomhet og produktivitet gjennom digitalisering. Skal vi lykkes må vi digitalisere sammen og dra i samme retning, slik at vi styrker hverandre og spiller hverandre bedre gjennom hele verdikjeden. Dette kan Samordningsrådet bidra til, og jeg gleder meg veldig til å lede dette viktige arbeidet, sier Jaegtnes.

Samordningsrådet får også i oppdrag å opprette en referansegruppe av toppledere fra bygg- og anleggsnæringen.

- For at samordningsrådet skal lykkes, er det viktig at arbeidet er godt forankret blant toppledere i bygg- og anleggsnæringen. En referansegruppe vil bidra til dette, og at næringen trekker i samme retning, sier Astrup. 

- Samordningsrådet vil medvirke til at hele næringens verdikjede utvikler løsninger som har konsistens og kommer flest mulig til gode. Mye av arbeidet vil være nybrottsarbeid. Når vi legger livsløpsperspektivet til grunn og samler den energien og kunnskapen som ligger i næringen vår, tror jeg dette arbeidet blir nyttig og givende for alle, sier sekretariatsleder Alexander Brage Hansen fra buildingSMART Norge.

Dette er samordningsrådet for digitalisering (2021-2023):

 • EFO – Frank Jaegtnes (leder)
 • BNL – Susanne Vist
 • Construction City Cluster – Helge Andersen
 • Direktoratet for byggkvalitet – Kari Befring Bjørnstad
 • Entra Eiendom - Åse Lunde
 • IKT Norge – Mali Hole Skogen
 • Kruse Smith – Guro Skår Myre
 • RIF – Ingrid Alvsåker
 • VIRKE – Kjetil Vee Moen

Dette er buildingSmart Norge:

 • buildingSMART Norge er en nøytral interesseorganisasjon som jobber for å forbedre den digitale informasjonsflyten i byggeprosessen.
 • Organisasjonen holder til i Oslo, og medlemsbedriftene tilhører bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i tillegg til sentrale offentlige byggeaktører.
 • Etablert i 2009

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00