Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 8 i Stortingets spørretime 13.11.2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A)

Hva er regjeringens politikk vedrørende ostetollen videre fremover?

Spørsmål:

Statsministeren svarte på et spørsmål om ostetoll på Nordisk råds møte 29. oktober at hun var uenig i dagens bruk av tollsats på ost. Senere har landbruksministeren signalisert at regjeringen ikke vil endre ostetollen pr. i dag. I de borgelige partienes samarbeidsavtale er det ingen omtale av ostetollen. Regjeringen har dermed gitt motstridende signaler når det gjelder opprettholdelsen av ostetollen. Hva er regjeringens politikk vedrørende ostetollen videre fremover?

President,

Det er ingen motsetning mellom det statsministeren har sagt i Nordisk Råd og det jeg har signalisert i ulike media.

Utgangspunktet for vår vurdering er at Regjeringen er uenig i beslutningen om endring av tollsatsene for ost og kjøtt fra 2013, som den forrige regjering gjennomførte.

President, denne Regjeringen vil ikke fremme slike forslag i kommende fireårsperiode.

Tollendringene er blitt svært negativt mottatt i EU. Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med våre viktigste handelspartnere og naboer EU i fortsettelsen. Det gjelder generelt, men også i denne saken.

Regjeringen må samtidig ta hensyn til at tollendringen blir opplevd som en viktig sak for grupper i Norge som landbruket og næringsmiddelindustrien. Tollendringene er også en del av premissgrunnlaget for de prisøkningene som er forutsatt på ost og kjøtt i tilknytning til gjeldende jordbruksavtale. Som kjent løper denne avtalen ut første halvår 2014.

President, med andre ord krever denne saken en grundigere behandling enn det som kan gjennomføres på noen få uker før vårt budsjett ble lagt fram.

Dette forandrer ikke regjeringens syn på saken, men innbærer at vi tar oss tid til en forsvarlig saksbehandling før endelig beslutning blir tatt.