Historisk arkiv

Dyrevelferdsregelverket for slaktekylling strammes inn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

For å sikre at dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen blir ivaretatt på en god måte i forbindelse med at konsesjonsgrensen for slaktekyllingproduksjon økes, har Landbruks- og matdepartementet fastsatt visse innstramminger i dyrevelferdsregelverket for hold av slaktekylling. Endringene ble fastsatt 12.12.2014 og trer i kraft 01.01.2015.

Dagens regelverk er slik at bønder som har god dyrevelferd gis mulighet til å øke dyretettheten, mens de som har mangler i dyrevelferd/husdyrmiljø får krav om redusert tetthet i senere innsett.

Regelverksendringene vil forsterke denne mekanismen slik at det gis kraftigere reduksjon i dyretetthet ved mangler i dyrevelferden. Det blir satt strengere krav til dokumentasjon av god dyrevelferd for å produsere med høy tetthet. Det vil også være krav om utvidet besetningsoppfølging i form av to obligatoriske besøk av besetningsveterinær per år. Dyrevelferdsregelverket for hold av kalkun er for tiden under revisjon.

Bakgrunnen for økningen av konsesjonsgrensene, er at Regjeringen vil styrke landbruket og legge til rette for større og mer effektive enheter i kylling- og kalkunproduksjon. Endringene i ”husdyrkonsesjonsregelverket” ble fastsatt 12.12.2014, og innebærer at grensen for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling og kalkun dobles. Grensene blir dermed endret til 280 000 slaktede og omsatte slaktekylling pr. år og 60 000 slaktede og omsatte kalkun pr. år.

Kyllinger.
Dyrevelferdsregelverket for slaktekylling strammes inn. Foto: Torbjørn Tandberg