Historisk arkiv

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene. I klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, er det lansert et mål om å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig skal det utvikles miljøkriterier for slik gjødsling.

De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene. I klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, er det lansert et mål om å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig skal det utvikles miljøkriterier for slik gjødsling.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sett behov for ytterligere faglige vurderinger av hva som kan være de riktige avveiningene mellom klima, naturmangfold og næring når det gjelder gjødsling av skog. I 2012 satte derfor departementene ut et fellesoppdrag til Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap om gjødsling av skog som klimatiltak. 

Rapporten er nå til vurdering i  Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Berørte aktører som ønsker å gi kommentarer til utredningen som nå foreligger, er velkomne til å sende slike innspill til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet innen 1. august.  2014. 

E-post: postmottak@lmd.dep.no

Elv i skog.
De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene. (Foto: © Bård Løken/Samfoto)