Historisk arkiv

Klimaendringer fremmer barkbilleangrep i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Granbarkbillen drepte nær 10 millioner kubikkmeter gran under utbrudd i Sør-Skandinavia på 1970-tallet. Nye studier indikerer at det kan bli store billeangrep i de nordlige granskogene i fremtiden.

Klimaeffekter på de alvorligste insektskadegjørerne i jord- og skogbruk er under lupen i en ny bok fra internasjonale forskere (Climate Change and Insect Pests, CABI, Wallingford, UK). Et eget kapittel er viet granbarkbillen som drepte mer enn 150 millioner kubikkmeter gran i Europa fra 1950 til 2000. Denne arten har hatt gjentatte utbrudd flere steder i Europa. For eksempel er det nå et utbrudd i Slovakia og så langt har billene drept mer enn 13 millioner kubikkmeter gran. På 1970-tallet gikk det med gran til en verdi av rundt 500 millioner kroner under barkbilleutbrudd på Østlandet.  

Forsker Bjørn Økland med ny bok om klimaeffekter og insektskadegjørere.
Forsker Bjørn Økland med ny bok om klimaeffekter og insektskadegjørere. Foto: Erling Fløistad/Nibio

– I dette bokkapittelet har jeg samarbeidet med forskere fra Østerrike og Italia for å få med kunnskap fra hele Europa. Vi summerer opp det vi vet og prøver å tolke det vi tror vil skje, sier seniorforsker Bjørn Økland fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– Vi ser nå en tendens til økende barkbilleutbrudd lenger mot nord i Europa, forklarer han. 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.