Forsiden

Historisk arkiv

22 millioner til nye tømmerkaier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tre kaianlegg i Flora, Surnadal og Lenvik får tilsagn om tilskudd på til sammen 22, 2 millioner kroner til oppgradering. Tiltakene vil ha stor betydning for tømmertransporten i de aktuelle områdene.

– Kystfylkene har store og sterkt voksende skogressurser. Takket være en omfattende skogreising på 1950- og 1960-tallet vil det i årene framover være mulig å hogge svært mye mer skog langs kysten, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Dette gir muligheter for stor verdiskaping og mange nye arbeidsplasser. En forutsetning for å kunne utnytte dette potensialet og få fraktet tømmeret ut av skogen, er at det blir bygd mer skogsveier og tømmerkaier. Spesielt tømmerkaier gir langt bedre muligheter for å få solgt tømmer både nasjonalt og internasjonalt, sier Listhaug.

Sjøtransport av tømmer gir langt lavere kostnader, samtidig som det sparer veiene for mange tømmerlass. 

– Transportkostnadene på sjøen er beregnet til å være kun 13 prosent i forhold til veitransport. Dersom vi kan få halvparten av det som i dag blir hogd i kystfylkene over fra vei til sjø, vil vi spare veiene for langtransport av ca 50.000 tømmerbil-lass. Dette er også bra for trafikksikkerheten for folk flest, sier Sylvi Listhaug. 

Fakta om de tre tømmerkaiene som nå får tilsagn:

Eikefjorden tømmerkai i Flora kommune, Sogn og Fjordane

  • Flora Skogeigarlag har fått tilsagn om tilskudd på inntil 14,5 mill. kroner.
  • Totale investeringskostnader er beregnet til 18,4 mill. kroner.

Midlene skal brukes til utbygging av den eksisterende tømmerhavna. Kaifronten skal utvides fra 52 til 100 meter. Kaifronten må flyttes lenger fra land enn den er i dag og det skal mudres i østenden av kaia for å oppnå tilstrekkelig dybde langs hele den nye kaifronten. Veien inn til kaianlegget skal utvides og vei og lagerareal asfalteres.

Utskiping av tømmer fra Eikefjorden er viktig for skogbruket i regionen. Store tømmervolumer blir hogstmodne i kaiens dekningsområde i åra framover. Tømmervolumet har allerede økt mye og en regner med at det på sikt vil gå 75.000 kubikkmeter tømmer ut over havna som vil komme fra kommunene Flora, Naustdal, Førde og deler av Jølster, Bremanger og Gloppen. 

Surnadal Havn i Møre og Romsdal

  • Surnadal kommune har fått tilsagn om tilskudd på inntil 4,246 mill. kroner.
  • Totale investeringer er beregnet til 7,305 mill. kroner.

I Surnadal Havn skal et lagerareal på 13 dekar i tilknytning til kaifronten forsterkes og asfalteres. I tillegg skal det mudres foran kaifronten for å oppnå tilstrekkelig dybde.

Surnadal Havn er viktig for å fremme effektiv transport av tømmer fra kommunene Halsa, Rindal og Surnadal, samt deler av Sunndal og Aure hovedsakelig inn til industrien i Trøndelag. Tømmervolumet over havna i dag ligger på 33.000 m3 og det skisseres at det vil øke til 55.000 m3 om noen år. 

Finnsnes Regionhavn i Lenvik kommune, Troms

  • Lenvik kommune har fått et tilsagn om tilskudd på inntil 3,5 mill. kroner.
  • Totale investeringskostnader er beregnet til 11 mill. kroner.

Tilskuddsmidlene skal brukes til oppgradering av et lagerareal på 12 dekar. Lagerarealet ligger i nær tilknytning til kaifronten til Finnsnes Regionhavn i Finnfjorden.

Tømmerterminalen vil dekke kommunene Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Målselv og Bardu. På samme industriområde ligger Finnfjord as, et ferrosilisiumverk som nå har tatt i bruk treflis som reduksjonsmateriale framfor kull og koks.

Tømmerkai.
Tre kaianlegg i Flora, Surnadal og Lenvik får tilsagn om tilskudd på til sammen 22, 2 millioner kroner til oppgradering. Foto: Torbjørn Tandberg