Historisk arkiv

Staten tilbyr reindriften 114,5 millioner kroner for reindriftsavtalen 2017/2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 114,5 millioner kroner. Dette er tilsvarende ramme som for inneværende avtale.

I tilbudet til Reindriftsavtalen 2017/2018 vises det til at det er en politisk målsetting å arbeide for å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. I samsvar med regjeringsplattformen prioriteres tiltak som bygger opp om økologisk bærekraft.

Ved inngåelsen av de tre siste reindriftsavtalene er det gjennomført en rekke forenklingstiltak. I tillegg er det gjennomført tiltak for å øke lønnsomheten til de som har sin hovedinntekt fra reindriften. I forhandlingene om Reindriftsavtalen 2017/2018 ser staten det som sentralt å fortsatt ha oppmerksomhet på disse områdene. I den forbindelse vises det til at det i løpet av denne regjeringens funksjonstid har slakteuttaket økt med 20.000 rein, og de økonomiske resultatene har blitt vesentlig forbedret.

Rett i etterkant av prosessen med tilpassing av reintall, ser staten det som viktig å opprettholde hovedlinjene i dagens tilskuddssystem hvor de direkte tilskuddene er knyttet til verdien av det som produseres, og prioritere de produksjonsrettede tilskuddene. Dette vil bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen. I tillegg vil en videreføring støtte opp om de reindriftsutøverne som har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak. I den forbindelse understrekes det at siidaandeler som ikke følger gitte reduksjonskrav, ikke vil være tilskuddsberettiget.

- Med dette tilbudet er det lagt til rette for økt omsetning av norsk reinsdyrkjøtt. Samtidig legges det til rette gjennom de direkte tilskuddsordningene til økt slakting og lønnsomhet i næringen, sier Anne Marie Glosli, som er Statens forhandlingsleder.