Historisk arkiv

72 millioner til seks nye tømmerkaier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Etter prekvalifisering og etterfølgende søknadsrunde er det nå tildelt 72 millioner kroner til seks tømmerkaier langs kysten. De seks kaiene er lokalisert til Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn på Andøya i Nordland.

– Investeringar i betre infrastruktur, til vegar og kaier, avgjerande for å skape aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping i skog- og trenæringa. Tømmerkaier er ein viktig del av infrastrukturen i skogbruket, og gir reduserte transportkostnadar. Tømmerkaiene opnar for lønsam avsetjing av tømmer til kjøpar og marknad nasjonalt og internasjonalt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Landbruksdirektoratet mottok tidligere i år 14 prosjektskisser, der det til sammen er signalisert et investeringsbehov på over 230 millioner kroner og et tilskuddsbehov på over 170 millioner kroner. Av disse er det nå seks som er prioritert for realisering. Noen av de som ikke ble prioritert i denne omgang kan være aktuelle på et senere tidspunkt.

Tømmerkaier 2011 - 2017
Tømmerkaier 2011 - 2017 Foto: Landbruksdrektoratet

Tømmerkaier langs hele kysten

I Eydehavn ved Arendal skal innkjøringa til kaia bygges om og baklageret for tømmer utvides. Over kaia i Eydehavn transporteres det årlig ca. 110.000 m3 tømmer. Prosjektet er bevilget 2,375 millioner kroner i tilskudd, med opsjon om ytterligere midler når tilskuddsrammen tillater det.

I Egersund skal det bygges 72 meter ny kaifront og baklager for tømmer. Det skisseres en utskiping på ca 50.000 m3 fra søndre deler av Rogaland. Prosjektet er bevilget 19 millioner kroner i tilskudd.

I Saudasjøen skal det foretas oppfylling mellom kaifronten og landarealene slik at hele kaifronten får forbindelse til land. Det anslås her en årlig utskiping på 20.000 m3. Prosjektet er innvilget 1,6 millioner kroner i tilskudd.

I Granvin skisseres det å bygge 80 meter ny kaifront på en eksisterende kai. Kaia vil dekke kommunene Voss, Granvin og Ulvik. Det anslås en utskiping på 75.000 m3 tømmer per år, og det er innvilget 21 millioner kroner i tilskudd.

I Fjaler ønsker Vestskog SA og Reen Holding AS å bygge ny kaifront på 84 meter og noe baklager. Kaiens dekningsområde er kommunene Hyllestad, Fjaler, Askvoll og Gaular, der det anslås et framtidig hogstvolum på 75.000 m3 per år. Prosjektet har fått 19 millioner kroner i tilskudd

I Risøyhavn på Andøya skisserer Th. Benjaminsen AS å bygge ei flerbrukskai til nesten 20 millioner kroner, og der tømmertransport er et av bruksområdene. Det anslås et transportbehov for tømmer på 12.000 m3 per år. Det er innvilget 5 millioner kroner i tilskudd, noe som vil være utløsende til at prosjektet blir realisert.

Av årets ramme på 72 millioner krroner er det også brukt 4,1 millioner kroner til kai i Mandal, dette ble bevilget som betinget tilleggstilskudd i 2016 i forbindelse med at bygging av ny tømmerkai startet opp der.

Utbyggingsprosjektene som får tilskudd får en frist for sluttføring på tre år.

Bevilgningen på statsbudsjettet for 2017 er med dette disponert. Interessen for midler til tømmerkaier er stor og det finnes fortsatt en del lønnsomme, gode prosjekter som kan realiseres før behovet kan sies å være dekket. 

Tømmerkai.
Tømmerkai. Foto: Helge Kårstad/Kystskogbruket