Historisk arkiv

Mer tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matministeren har i dag fastsatt fordeling av midler på Landbrukets utviklingsfond (LUF) til skogbruk over jordbruksavtalen for 2019. Her inngår flere miljøtiltak.

– Gjennom satsingen over jordbruksavtalen bidrar regjeringen til økt kunnskap om miljøverdier og dermed økt presisjon og kvalitet på skogbrukets miljøhensyn, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Skogen er leveområde for nær halvparten av de truede artene i Norge. Med mer penger til miljøtiltak i skogbruket bidrar regjeringen til at flere av leveområdene til truede arter blir tatt vare på der det drives skogbruk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

For 2019 er det også øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket.
For 2019 er det også øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Viktig virkemiddel

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er et viktig virkemiddel for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om skogressursene og samtidig ta nødvendige hensyn til naturmangfold og andre miljøverdier. Bevilgningen til skogbruksplanlegging økes med 1 million kroner til 28 millioner kroner i 2019. Av disse midlene går i underkant av 5 millioner kroner til NIBIOs arbeid med videreutvikling av arbeidet med miljøregistreringene i skogbruksplanleggingen. De øvrige skogbruksplanmidlene går til skogeierne til gjennomføring av skogbruksplanlegging med miljøregisteringer.

For 2019 er det også øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. 6 millioner kroner av disse skal forbeholdes økt ivaretakelse av nøkkelbiotoper. Avsetting av nøkkelbiotoper bidrar til å ivareta truede arters leveområder der det drives aktivt skogbruk. I 2019 kan det også gis støtte blant annet til fjerning av utenlandske treslag som har spredt seg utenfor bestand.

Samfunnsmessig betydning

Skogen har mange ulike funksjoner og har stor samfunnsmessig betydning. Skogen er viktig for verdiskaping og sysselsetting, som fornybar ressurs som kan erstatte fossile og mer utslippsintensive produkter, for naturmangfold, for tilgangen til bær, sopp og vilt som kan høstes, for friluftsliv og naturopplevelser og som et viktig kulturelt grunnlag for befolkningen. For at skogen skal kunne fylle alle disse funksjonene, er det avgjørende at skogen forvaltes bærekraftig.