Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 1/2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om prosjektet NLR Innovasjon Osloregion.

NLR Innovasjon Osloregion 

Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion er i gang fra januar i år. Initiativet til prosjektet kom fra Vestfold fylkeskommune, som ønsket å videreføre de gode resultatene i prosjektet Grønn forskning Oslofjord. De tre NLR enhetene i Osloregionen sammen med næringen, representert ved fylkesbondelagene, gikk derfor sammen om en søknad.

Vestfold fylkeskommune prioriterte tidlig midler til prosjektet ved at mat er et av satsingsområdene i fylkets program for forskningsbasert innovasjon i regionen. (FORREG). Fylkeskommunen og fylkesmannen i Vestfold gikk sammen om finansieringen, slik at NLR Viken kunne ansette en kompetansemegler i prosjektet. Anne Kari Heen Skjørdal tiltrådte denne stillingen 1. februar. Kompetansemegleren i Vestfold knyttes også opp til et nettverket av kompetansemeglere innen andre satsingsområder, for å få en tverrfaglig arena for forskningsbehov som blir fremmet.

Anne Kari Heen Skjørdal
Kompetansemegler Anne Kari Heen Skjørdal Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Kompetansemegling fungerer ved at bonden fremmer et behov for forskning, og at dette behovet kobles til rett forskningsmiljø, slik at det kan utvikles gode og nye innovasjonsprosjekt i regionen. Prosjektene skal gjennomføres hos og for bonden, og være nyttige for bonden som deltar i ordningen. Kompetansemegleren skal være et godt bindeledd mellom bonde og forskningsmiljø. Det er viktig at det er bonden selv som fremmer problemstillingen og behovet, slik at forskningen og utviklingen får en god forankring i næringen.

Det er til sammen søkt om midler til to fulle årsverk, tre stillinger, for å dekke fylkene Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus og Buskerud med bidrag fra alle fylkene. De tre stillingene skal være godt forankret og ansatt i den lokale NLR enheten for på den måten få rask og god kontakt med både bonden og rådgiverne. 

Kontakt:
Ingunn Haldorsen Sømme, tlf. 33 37 23 68,
e-post:fmveihs@fylkesmannen.no  

Nytt kornprosjekt i Vestfold 

Kornproduksjonen i fylket bør øke – kornavlingene per dekar bli høyere – kornøkonomien bedre –og rekrutteringen bedre! Vestfold Bondelag har sammen med landbruksrådgivingen, kornmottakere og landbruksforvaltningen tatt initiativ til en kornsatsing i Vestfold. 

Prosjektet startet høsten 2017 og er finansiert av Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det andre kornkurset er allerede i gang med 33 deltakere. Ventelister på kursene viser stor interesse for økt kunnskap. Kursdeltakere og nye kornprodusenter inviteres inn i eksisterende dyrkingsgrupper som Norsk Landbruksrådgiving Viken har rundt i fylket. Det gir muligheter for kompetanseoverføring fra dyktige og erfarne kornbønder. Dessuten bidrar dyrkingsgruppene til å bygge et fagmiljø. Studietur til Borgeby Feltdager, markdager, fagmøter og avlingskonkurranse er andre aktiviteter som står på programmet. 

Logo kornsatsing i Vestfold
Logo kornsatsing i Vestfold Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Prosjektleder Oddbjørn Røed er en erfaren bonde med et stort faglig nettverk. Han har allerede vært på flere lokallagsmøter i Bondelaget og på fagmøter hos kornmottakere. Det gode samarbeidet med Norsk Landbruksrådgiving tror vi er en nøkkelfaktor for å lykkes. 

Prosjektgruppa utfordres til å analysere avlingsforskjellene mellom gårdene i fylket. Vi har tilgang til 15 års avlinger for alle kornforetakene i fylket (og landet). Kanskje finner vi noen sammenhenger som bidrar til økt bevissthet om nøkkelfaktorer for økonomien i korndyrkingen. 

Fylkesmannen oppdaterer hvert år kommunestatistikk for kornarealer, kornavlinger i produserte tonn og kg/dekar for alle kornslagene.

Kontakt:
Jon Randby tlf. 33 37 23 65, e-post: fmvejra@fylkesmannen.no. 

Snøskader på skogen i Vestfold 

Januarværet har satt sine spor i Vestfold. Mens snøen langs kysten regner bort, har det kommet store snømengder i innlandet som har blitt liggende. Skifte mellom mildvær og kuldeperioder gjør at tung snø blir liggende på trærne, og kraftig vindvær har herjet med trærne i høydelag 50 – 150 moh. Vi har fortsatt ikke full oversikt over skadeomfang, men det meldes om mye topp- og stammebrekk, og noe rotvelt i særlig vindutsatte og svake bestand. Stammebrekk særlig i middels og eldre produksjonsskog, men mye toppbrekk også ned i yngre produksjonsskog. Skogeiere med stormforsikring anbefales å kontakte Skogbrann, og skogansvarlig i kommunen for å få vurdert skaden og behovet for opprydning.

Toppbrekk i Vestfold.
Toppbrekk i Vestfold. Foto: Tor Anton Andersen

Klima og bonitet er årsak til at skogbruket i Vestfold er skeptisk til å plante tettere enn anbefalt etter forskriften; og velger å plante gran på de beste planteplassene for å få opp bestand av stormsterke framtidstrær med lauv som utfylling. 

Kontakt:
Ellen A. Finne, tlf. 33 37 23 47, e-post: fmveeaf@fylkesmannen.no

Tømmertransport på det offentlige veinettet 

Infrastruktur som effektiviserer transporten og bidrar til konkurransedyktige rammevilkår er av stor betydning for skogbruket. Forskriftsendringene som kom i 2013, åpnet for tillatt lengde på tømmervogntog fra 22 til 24 meter og tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn.

Fylkesveinettet i Vestfold er i etterkant av forskriftsendringene blitt skrevet opp i tråd med skogbrukets interesser siden veiene allerede holder tilstrekkelig standard. Kun kortere strekninger av mindre betydning for skogbruket gjenstår, mens det gjenstår noe på broutbedringer i fylket.

Utfordringen for tømmertransporten finner vi i Vestfold på det kommunale veinettet. Viken Skog SA, som står for ca. 75 prosent av tømmeromsetningen i fylket, gjennomfører i disse dager møter med kommunenes skog- og veiansvarlige for å informere om betydningen av å kunne kjøre med fulle tømmervogntog. Eksempelvis reduseres transportkostnadene med 15 – 20 prosent og drivstofforbruket med 20 prosent når tillatt totalvekt kan økes fra 50 til 60 tonn.

Nødvendig å redusere lasstørrelsen for å tilpasse seg vektbestemmelsene.
Nødvendig å redusere lasstørrelsen for å tilpasse seg vektbestemmelsene. Foto: Ellen A. Finne

Veiansvarlige i kommunene oppgir at kommuneøkonomien og prioriteringer av pengebruken, er en skranke for å oppgradere det kommunale veinettet. De ønsker seg økonomisk støtte til bærelagsmålinger på de kommunale veiene som har størst betydning for skognæringen. Trolig vil noen veier kunne oppskrives. Mens andre veier krever betydelige investeringer.

Kontakt:
Knut Ivar Løken, tlf. 33 37 23 58, e-post: fmvekil@fylkesmannen.no.