Historisk arkiv

Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge og Sverige samarbeider for å skaffe mer kunnskap og mindre konflikter rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv.

Målet med prosjektet er å redusere konflikter rundt flerartsforvaltning av elg, ulv og jerv, sør for det samiske tamreinområdet. Store endringer i elgavskyting, fortetting av ulvebestanden og jervens tilbakekomst til skoglandskapet i de siste årene gjør det nødvendig med ny kunnskap og samarbeid på tvers av grenser.

elg
Elg står sentralt i prosjektet. Den trekker over lange avstander på tvers av administrative grenser og fører til en ujevn fordeling av goder i form av jakt og kostnader i form av beiteskader. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Statskog peker på at det er viktig og riktig å skaffe mer kunnskap som gjelder å se artene samlet. Det at lokale interesser involveres vil være svært verdifullt for arbeidet. Prosjektet «Grensevilt» eies av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) og er delvis finansiert med Interreg-midler.

Om Statskog:

  • Statskog er landets største grunneier, og er et statsforetak. Statens grunn en femtedel av fastlands-Norge.
  • Som forvalter skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier. 
  • Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser.
  • Statskog skal drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteresser. 
  • Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.