Historisk arkiv

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket har i dag lagt fram en rapport med sine forslag til hvordan jordbrukets utslippsregnskap kan videreutvikles. Steffen Kalbekken ved CICERO har ledet utvalget, som for øvrig har bestått av tre fageksperter samt, representanter fra jordbruksorganisasjonene, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, og Landbruks- og matdepartementet.

Utvalget har gått gjennom rapporteringen av jordbruksrelaterte klimagassutslipp. Foruten utslipp som rapporteres i utslippssektoren jordbruk omfatter dette utslipp og opptak fra jordbruksarealer (jordbruksdelen av arealbrukssektoren) og utslipp knyttet til energibruk til maskiner og oppvarming av bygninger. Et sentralt punkt i utvalgets mandat har vært å vurdere mulige forbedringer i utslippsregnskapet for jordbruks- og arealsektoren med tanke på at regnskapet bedre skal reflektere faktiske utslipp, og at effekten av tiltak for å redusere utslipp skal komme til syne.

 

-Det er et viktig arbeid som nå er gjort, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. -Klimaarbeidet blir svært sentralt framover. Da er det avgjørende med godt faktagrunnlag og god dokumentasjon på effekter av klimatiltak som gjennomføres. Rapporten vil blant annet være et viktig grunnlag for oppfølging av klimaavtalen som nettopp er inngått mellom jordbruket og regjeringen, sier Bollestad.

 

Utvalget konstaterer at mye av jordbrukets utslipp og binding er knyttet til komplekse biologiske prosesser med stor variasjon og usikkerhet. Utvalget konkluderer med at utslippsregnskapet kan forbedres både gjennom bedre aktivitetsdata og/eller bedre metoder for utslippsberegninger. Enkelte forbedringer vil kunne gjennomføres uten særlig stor ressursinnsats, mens andre forbedringer vil kreve betydelig innsats gjennom forskning og/eller innhenting av data for å finne fram til entydig faglig dokumentasjon av effekten.

- Norge skal gjennom en grønn omstilling, og alle sektorer må være med og kutte utslipp i tiden som kommer. Denne rapporten gir en god oversikt over mulige forbedringer i utslippsregnskapet til jordbruket, og blir viktig når jordbruket nå skal gå i gang med å følge opp klimaavtalen vi nettopp har inngått, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dette er et kunnskapsfelt med rask utvikling. Utvalget mener derfor at forskning som gir bedre kunnskap om effekter av tiltak som kan synliggjøres i utslippsregnskapet bør vektlegges i prioriteringen av forskningsmidler.

 

Les rapporten her:

Rapport TBU-jordbruk_siste.pdf