Historisk arkiv

Årsrapport: Statskog i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog-konsernets resultat fra løpende ordinær drift, eksklusiv engangsinntekter og engangskostnader, viser en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Dette skyldes at Statskog har redusert faste kostnader samtidig som inntektene fra skogsdrift og energi har økt.

Statskog er størst i Norge på å tilby jakt og fiske. Sammenlignet med 2017 var det i fjor en økning i antall felte liryper (20 prosent), orrfugl (10 prosent) og storfugl (60 prosent). Antallet felte fugl varierer hovedsakelig på grunn av predasjon og hvor vi er i smågnagersyklusen. Statskog kan legge et av verdens største datagrunnlag til grunn for regulering av fuglejakta, med over 1 800 kilometer takseringslinjer, innrapportering av fangst fra jegerne og et system for regulering av jakttrykk og jakttid. 

Rypejakt i Njardarheim.
Rypejakt på Statsskogs grunn i Njardarheim. Sammenlignet med 2017 var det i fjor en økning i antall felte liryper (20 prosent) Foto: Trond Gunnar Skillingstad/Statskog

Ny avtale om landets største skogoppdrag

Statskog har gjennom 2018 redusert avvirkningen fra 338 000 kubikkmeter i 2017 til 268 000 kubikkmeter i 2018. Reduksjonen kommer som følge av at vi går inn i en periode med mindre hogstmoden skog på Statskogs arealer. Planlagt avvirkning i 2018 var noe høyere, og noe av reduksjonen skyldes vernevurderinger på skogområder hvor det var planlagt hogst. Av Statskogs produktive skog på 4,6 millioner dekar er under halvparten tilgjengelig for skogsdrift. Det øvrige arealet er underlagt vern eller vernevurderinger, holdt utenfor av miljøhensyn i egen drift eller ikke drivbart av hensyn til økonomi og tilgjengelighet.

Skogsmaskin i aksjon.
Av Statskogs produktive skog på 4,6 millioner dekar er under halvparten tilgjengelig for skogsdrift. Foto: Steinar Johansen/Statskog

Tilrettelegger for enkelt friluftsliv

Statskog har over 120 åpne buer som kan brukes gratis. I tillegg har selskapet 80 hytter for korttidsutleie til rimelige priser. Disse utgjør viktige baser for folks turer, jakt og fiske. I 2018 gikk Statskog inn i samarbeid med Den norske turistforening og Friluftsrådenes landsforbund med sikte på å etablere UT.no til en brukervennlig nasjonalt turportal.

Utleiehytta Drevdalskoia i Trysil.
Utleiehytta Drevdalskoia i Trysil, Statskog har 80 hytter for korttidsutleie til rimelige priser. Foto: Torkel Skoglund/Statskog

En betydelig andel av Statskogs tilretteleggingsoppgaver skjer i regi av oppdragsavtalen med Landbruks- og matdepartementet.

Fakta:

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 59 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Eiendommene skal drives bærekraftig med hensyn til naturvern, friluftsliv og tilfredsstillende økonomisk resultat. Statskog SF er et statsforetak tilhørende under Landbruks- og matdepartementet.

Fottur til Pikhåghytta.
Fottur til Pikhåghytta. Foto: Magnus Beyer Brattli/Statskog