Historisk arkiv

Leverer rapport om næringsutvikling innen høstbare viltressurser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En arbeidsgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for en helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, har nå overlevert sin rapport til Landbruks- og matdepartementet.

Arbeidsgruppens rapport gir en oversikt av jakt som opplevelsesprodukt, verdiskaping basert på jakt, og verdikjeden for viltkjøtt. Den tar for seg trender, utfordringer og virkemidler som blir brukt i dag. Arbeidsgruppen gir i rapporten forslag til aktuelle tiltak for en satsing på næringsutvikling basert på viltressursene. Målet er å etablere flere vekstbedrifter. Rapporten vil inngå som et innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

Jeger
Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Og når vi forvalter ressursene rett, så byr landet vårt på rike muligheter. Foto: Espen Stokke/Landbruks- og matdepartementet.

I forbindelse med at ansvaret for høstbare viltressurser ble overført til Landbruks- og matdepartementene, ble partene under jordbruksoppgjøret 2018 enige om å utarbeide en handlingsplan som peker på veien videre for en helthetlig satsing på området. Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten har bestått av representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, NORSKOG, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet har vært sekretariat.