Historisk arkiv

Lyser ut 35 millioner til forskning på skog og klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det trengs mer kunnskap om skogens betydning i klimasammenheng. Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og BIONÆR lyser derfor ut til sammen 35 millioner kroner til forskning på skog og klima for prosjekter med oppstart i 2020.

JA sine midler har en ramme på 15 millioner kroner, og skal gå til ett 5-årig prosjekt med fokus på tiltak som kan bidra til å øke skogens rolle i å redusere global oppvarming, slik som økt CO2 opptak og lagring, økt stabilitet mot ekstreme klimatiske påvirkninger og skadegjørere, reduksjon av strålingspådriv og karbonnegative løsninger basert på skogsråstoff.

Midlene fra BIONÆR har en ramme på 20 millioner kroner som skal gå til 5-6 prosjekter av 3-4 års varighet og omfatter også prosjekter som ser på nye måter å utnytte trevirke på som kan bidra til å redusere fossile utslipp. Eksempler kan være å utvikle nye produkter, eller videreutvikle eksisterende, som kan erstatte produkter/løsninger som har et høyere CO2 fotavtrykk. 

Søknadsfrist er 10. april 2019.

Skogen bidrar positivt til klimaet, både som karbonlager og fornybar ressurs som kan erstatte mer klimabelastende alternativer.

Norske skoger har et netto opptak av CO2 tilsvarende halvdelen av våre samla årlige utslipp av klimagasser. På verdensbasis tar skog og landarealer opp 25 prosent av samla CO2-utslipp.

Granskog.
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og BIONÆR lyser ut til sammen 35 millioner kroner til forskning på skog og klima for prosjekter med oppstart i 2020. Foto: Landbruks- og matdepartementet