Historisk arkiv

Markerer verdens skogdag i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FNs internasjonale skogdag arrangeres 21. mars hvert år. Målet med skogdagen er å øke folks bevissthet omkring skogens betydning og hvor viktige skogene er i kampen mot fattigdom, for matsikkerhet og en bærekraftig forvaltning.

Mer enn en tredel av jordas landområder er dekket av skog. Så mye som 1,6 milliarder mennesker – og over 2000 urbefolkningskulturer – er helt avhengige av skogene for sitt daglige virke, medisiner, brensel, mat og ly.

Skogen er et av de mest artsrike økosystemene vi har. Verdens skoger huser mer enn 80 prosent av dyre- og plantelivet på land.

Det blir stadig mer skog i Norge

Skogen i Norge er en del av den nordlige boreale barskogen. Den danner livsmiljø for mer enn 20 000 arter.

Også i Norge er skogen viktig for mange. Den fyller mange roller og dekker ulike behov. For mange er skogen arena for jakt og fiske, skogsfuglleik, bærplukking og soppsanking. Andre foretrekker å gå tur på stien for å nyte fuglesangen eller skogens ro. Den norske skogen er viktig for vår verdiskaping. Den vil også ha en viktig rolle i den fremtidige bioøkonomien.

I løpet av de siste 100 årene har de norske skogene vokst noe voldsomt – fra 300 millioner kubikkmeter på 1920-tallet til over en milliard kubikkmeter i dag.

Et tre er per definisjon mer enn fem cm i diameter i brysthøyde, og det er mer enn 11 milliarder av dem i Norge. Iberegnet småplanter øker antallet til 80 milliarder. Det blir over 15.000 trær og treplanter per innbygger.

Dette vet vi fordi Norge har verdens eldste landsdekkende skogtaksering. I over 100 år har Landsskogtakseringen ved NIBIO målt og registrert trær over hele landet.

Hvert år hogges det rundt ti millioner kubikkmeter tømmer (10-12 millioner trær) og det plantes mellom 30 og 40 millioner nye små treplanter. Mesteparten av det som plantes er gran siden gran er det treslaget som har størst økonomisk betydning.

Skog og vann.
Mer enn en tredel av jordas landområder er dekket av skog. Foto: Colourbox